เรื่องเสร็จที่ ๓๓๕/๒๕๒๗ บันทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับประเภทที่ดินตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กรณีที่ดินบริเวณท่าเรือท่าทอง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

                คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ) เห็นว่า ศาลฎีกาได้เคยมีคำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๖๔/๒๕๒๐ ระหว่าง ..ไพศาล โอวาทตระกูล นายอำเภอเมืองสกลนคร โจทก์ และนายสีทา จันทะพรม กับพวก จำเลย ซึ่งได้วินิจฉัยว่านายอำเภอประกาศหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าแล้วเข้ากั้นรั้วจัดตลาดสด และมีโครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่น มิใช่ประกาศไว้โดยมิได้ครอบครองทำประโยชน์ แม้การหวงห้ามไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ..๒๔๗๘ ที่ดินนั้นก็เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ () อยู่ในความดูแลรักษาของนายอำเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ..๒๔๙๗ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ..๒๔๘๕ นายอำเภอฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกได้ เมื่อได้พิจารณาเทียบเคียงปัญหาที่กระทรวงมหาดไทยได้หารือ กับคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ) เห็นว่า ที่ดินบริเวณท่าเรือท่าทองซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีประกาศสงวนหวงห้ามไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๙ แม้จะมิได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่ตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานข้างต้นฟังได้ว่าทางราชการได้เข้าครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นในราชการตลอดมา ที่ดินบริเวณท่าเรือท่าทองนี้จึงมิใช่ที่รกร้างว่างเปล่าหรือเป็นที่ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ () แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และย่อมเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ..๒๕๑๘ (ดูแฟ้มภาพ)

ไปหัวข้อเรื่อง…

กฎหมายที่ดิน

กฎหมายปฏิรูปที่ดิน

กฎหมายป่าไม้ ป่าไม้ถาวร

กฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ที่หวงห้าม ที่ราชพัสดุ

ที่ดินของวัด

กลับหน้าแรก