เรื่องเสร็จที่ ๖๐๕/๒๕๓๗ บันทึกเรื่อง สภาพของที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ..๒๔๘๑

                คณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการร่างกฎหมายคณะที่ ) เห็นว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน .. ๒๔๘๑ กำหนดให้ที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นเขตหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในการทำนาเกลือ มิได้กำหนดว่าสงวนไว้เพื่อให้ส่วนราชการหรือผู้ใดเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณนั้น ที่ดินดังกล่าวไม่อาจถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ ตามมาตรา ...ราชพัสดุ .. ๒๕๑๘ และไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้ (ดูแฟ้มภาพ)

ไปหัวข้อเรื่อง…

กฎหมายที่ดิน

กฎหมายปฏิรูปที่ดิน

กฎหมายป่าไม้ ป่าไม้ถาวร

กฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ที่หวงห้าม ที่ราชพัสดุ

ที่ดินของวัด

กลับหน้าแรก