เกริ่นนำ

                   ผลงาน "ประมวลความเห็นทางกฎหมายที่สำคัญของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ดิน (บางส่วน)" ที่ได้นำเสนอนี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากความเห็นทางกฎหมายเหล่านี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก  อยู่กระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่สะดวกในการค้นหา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและการค้นคว้าของเจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจอยู่ไม่น้อย   

ความเห็นที่นำมาประมวลไว้นี้ ส่วนหนึ่งได้มาจากฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่  www.krisdika.go.th  ส่วนหนึ่งมาจากรวมระเบียบของกรมที่ดินและส่วนหนึ่งมาจากที่ผู้จัดทำได้รวบรวมไว้ รวมแล้วมากกว่า ๑๙๐ เรื่อง ซึ่งความเห็นในแต่ละเรื่องเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาครบถ้วน โดยในการนำเสนอนี้ได้แยกหมวดหมู่ไว้ ๖ ประเภท ได้แก่ กฎหมายที่ดิน  กฎหมายปฏิรูปที่ดิน  กฎหมายป่าไม้ ป่าไม้ถาวร    กฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ    สาธารณสมบัติของแผ่นดิน    ที่หวงห้าม ที่ราชพัสดุ    และที่ดินของวัด  ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปทำการศึกษาได้ทั้งในเนื้อหาที่เป็นสรุปย่อ และเนื้อหาของบันทึกความเห็นฉบับเต็ม  ซึ่งการสรุปเนื้อหาโดยย่อนั้นอาจมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง อันเนื่องมาจากสรุปไม่ครบถ้วนตรงประเด็น  ดังนั้น  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะได้หาโอกาสศึกษาทำความเข้าใจในบันทึกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาฉบับเต็มในแต่ละเรื่องด้วย   มีข้อสังเกตว่าการศึกษาจากความเห็นทางกฎหมายนี้เป็นการศึกษาแนวคิดมุมมองของนักกฎหมายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงระยะเวลา จึงควรทำความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางกฎหมายในขณะนั้นๆ และควรติดตามศึกษาความเห็นทางกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่อยู่อย่างต่อเนื่องด้วย จะทำให้ความคิดความเห็นในเรื่องนั้นได้ตกผลึกเป็นแก่นสารที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                 ความสำเร็จในการจัดทำผลงานนี้ ขอขอบคุณท่าน ผอ.มนูญ  นันทมนตรี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ ที่กรุณาให้โอกาสแก่ผู้จัดทำในการทำงานและแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณ ผอ.ถวัลย์ ทิมาสาร ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่คอยให้ข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้โดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อย ขอขอบคุณ น้อง ๆ ในกลุ่มมาตรฐานการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทุกคนที่เป็นแรงผลักดันและที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณ คุณศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์  ซึ่งเป็นผู้จุดประกายความคิดและสนับสนุนให้กำลังใจในการจัดทำหนังสือฉบับนี้ เป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง      

มานัส  ฉั่วสวัสดิ์

ธันวาคม  ๒๕๔๙

****เลือกหัวข้อที่ต้องการ****

กฎหมายที่ดิน

กฎหมายปฏิรูปที่ดิน

กฎหมายป่าไม้ ป่าไม้ถาวร

กฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ที่หวงห้าม ที่ราชพัสดุ

ที่ดินของวัด

****ตัวบทกฎหมายต่างๆ****