​​

อธิบดีกรมที่ดิน


นายประยูร  รัตนเสนีย์
อธิบดีกรมที่ดิน


ประวัติ  นายประยู​​ร รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมที่ดิน


 การศึกษา มัธยมปลาย    •  โรงเรียนหอวัง

ปริญญาตรี   •  รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        ปริญญาโท   •  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
​​
การอบรม
-   หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 41
-   โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 44
-   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.25)
-   ได้รับทุนจากสำนักงาน ก.พ.ไปศึกษาอบรม หลักสูตร Executive Training   Program on Provincial and​​    Local Adminstration ณ Graduate Institute for Policy Studies ประเทศญี่ปุ่น
-   Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-    มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
-    ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 ประวัติการรับราชการ
-       ปัจจุบัน อธิบดีกรมที่ดิน (1 ตุลาคม 2561)
-       รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (1 ตุลาคม 2559)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 ตุลาคม 2558)
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (17 พฤศจิกายน 2557 - 30 กันยายน 2558)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา)
        (7 กรกฎาคม 2557 – 16 พฤศจิกายน 2557)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (พ.ศ.2556 - 2557)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2555)
- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง (พ.ศ. 2551 – 2555)
- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง (ตุลาคม 2550 – 2551)
- นายอำเภอไชโย ,นายอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง (6 ธันวาคม 2545 – พ.ศ. 2547)
- นายอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. 2545)

 ตำแหน่งอื่น
-        กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2559)