47
บัญชีแนบท้ายคำสั่งกรมที่ดิน ที่   2083   /2546   ลงวันที่  29    กันยายน  2546
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินตามหลักฐานใบจองและส.ค. 1
ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2546 - 31 ธันวาคม 2546)
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  จังหวัดอำนาจเจริญ
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล              ตำแหน่ง เลขตำแหน่ง สังกัด ปฏิบัติหน้าที่
1 นาย จรูญ มั่นช้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 6 6949 สจ.น่าน  ส.เวียงสา   หัวหน้ากลุ่มฯ
2 นาย ราชันย์ รูปคม เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 6 7024 สจ.บุรีรัมย์  ส.กระสัง   ผู้กำกับการเดินสำรวจ
3 นาย สุดใจ สมุทรเวช นักวิชาการที่ดิน 5   สจ. อำนาจเจริญ  ผู้กำกับการเดินสำรวจ
4 นาย สุขุม ชลชลา นายช่างรังวัด 6 2571 สนส.  ผู้กำกับการรังวัด
5 นาย เกียรติศักดิ์ ปรีชาวรเวช ช่างรังวัด 5 3084 สนส. ผู้กำกับการรังวัด
6 นาง ยุพา พ่วงโพธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 5   สจ. อำนาจเจริญ  ธุรการกลุ่มฯ
7 นาย จรวย ชุมนุม นายช่างรังวัด 5 2549 สนส.  เดินสำรวจรังวัดฯ
8 นาย โอภาส ทองสว่าง นายช่างรังวัด 5 7080 สจ.บุรีรัมย์  ส.สตึก  เดินสำรวจรังวัดฯ
9 นาย จรัญ ดอนพิมพา ช่างรังวัด 4 3211 สนส.  เดินสำรวจรังวัดฯ
10 นาย ทิวากร เข็มทอง ช่างรังวัด 4 3354 สนส.  เดินสำรวจรังวัดฯ
11 นาย พงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ ช่างรังวัด 4 3090 สนส.  เดินสำรวจรังวัดฯ
12 นาย ระพิน พรมสันเทียะ นายช่างรังวัด 4 3463 สนส.  เดินสำรวจรังวัดฯ
13 นาย วิเชียร ไชยสาร ช่างรังวัด 4 3223 สนส.  เดินสำรวจรังวัดฯ
14 นาย ศรชัย คุณอุดม ช่างรังวัด 4 3209 สนส.  เดินสำรวจรังวัดฯ
15 นาย อภิวัน พรเจริญ ช่างรังวัด 4 3380 สนส.  เดินสำรวจรังวัดฯ
16 นาย ประชุม ลุนระวงษ์ ช่างรังวัด 3 3429 สนส.  เดินสำรวจรังวัดฯ
17 นาย สุธีร์ เพ็งผ่อง ช่างรังวัด 3 3302 สนส.  เดินสำรวจรังวัดฯ
18 นาย สุรพงศ์ ลาภมากผล นายช่างรังวัด 3 2584 สนส.  เดินสำรวจรังวัดฯ
19 ส.ต. ไพโรจน์ นิ่มกำเหนิด เจ้าหน้าที่ที่ดิน 5 2633 สนส.  สอบสวนสิทธิ
20 นาง มยุรี ฆารสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ที่ดิน 5 2833 สนส.  สอบสวนสิทธิ
21 นาย สิทธิพร พันธุนิตย์ ช่างรังวัด 5 3543 สนส.  สอบสวนสิทธิ
22 นาย เสน่ห์ แซ่มสนิท นักวิชาการที่ดิน 5   สจ. อำนาจเจริญ  สอบสวนสิทธิ
23 นาย ประยอม โสมใส เจ้าหน้าที่ธุรการ 4   สจ. อำนาจเจริญ  สอบสวนสิทธิ
24 นาง ละออง จานตาดี เจ้าหน้าที่ที่ดิน 4 2988 สนส.  สอบสวนสิทธิ
25 น.ส. อนัญญา คงโท เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3   สจ. อำนาจเจริญ  สอบสวนสิทธิ
26 นาง อัจฉรา ช้อนทอง เจ้าหน้าที่ที่ดิน 3   สจ. อำนาจเจริญ  สอบสวนสิทธิ
27 น.ส. ปิยะฤกษ์ กาสี เจ้าหน้าที่ที่ดิน 2   สอ. อำนาจเจริญ  สอบสวนสิทธิ
28 นาย สำเรียง ทุมมี พนักงานขับรถยนต์   110    พนักงานขับรถยนต์