๑.​ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๒.๖/ว๖๗๖๓ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ตำแหน่งหัวหน้างาน/ฝ่าย (ระดับ ๖ เดิม)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๒.๒/ว๖๘๐๓ เรื่อง การแข่งขันฟุตบอลผู้บริหารชาย (VIP) ระหว่างกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓. หนังสือที่ มท ๐๕๑๓.๑/ว๒๑๕๑ เรื่อง การขออนุญาตเข้าใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมที่ดินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (LandsAuthen) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๔. หนังสือที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ว๒๙๖๗ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๕. หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๕๐๗.๒/ว๑๗๒๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการส่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๖. หนังสือที่ มท ๐๕๐๖.๑/ว๑๔๗๒ เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๗. หนังสือที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ว๓๐๔๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี ๒๕๖๑" ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๘. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๓.๕/ว๓๕๖๔ เรื่อง สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนภูมิภาค ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๙. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๓.๕/๓๕๓๖ เรื่อง รายงานผลการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๐.หนังสือที่ มท ๐๕๐๓.๕/ว๓๕๙๘ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๑.หนังสือที่ มท ๐๕๐๒.๒/ว๖๗๓๐ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑เมษายน ๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๒.หนังสือที่ มท ๐๕๐๓.๔/ว๓๕๘๔ เรื่อง การขอเบิกเงินงบประมาณในระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๓.หนังสือที่ มท ๐๕๐๒.๒/ว๗๐๑๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมที่ดินผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๔.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๒.๖/ว๗๐๑๘ เรื่อง การประกาศผลการสอบ การขึ้นบัญชี ในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๕.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๒.๖/ว๗๐๑๗ เรื่อง ผลการสอบ การขึ้นบัญชี ในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ระดับ ๗ เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๖.หนังสือที่ มท ๐๕๐๑.๑/ว๓๐๗๑ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๗.หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ว๓๐๙๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานร่วมเสนอรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister's Digital Award 2018 ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๘.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๒.๖/ว๗๐๕๘ เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๙.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๒.๒/ว๖๙๙๓ เรื่อง การจ่ายเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ ของข้าราชการสังกัดส่วนกลาง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๐.หนังสือที่ มท ๐๕๐๒.๒/ว๗๐๕๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมที่ดิน รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๑.หนังสือที่ มท ๐๕๐๗.๒.๓/ว๑๗๕๗ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 ๒๒.หนังสือที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ว๓๑๓๔ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๓.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๒.๖/ว๗๑๐๐ เรื่อง แก้ไขผลการสอบ การขึ้นบัญชีในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งนายช่างรังวัดอาวุโส ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๔.หนังสือที่ มท ๐๕๐๒.๒/ว๗๐๖๗ เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๕.หนังสือที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ว๓๑๗๙ เรื่อง สรุปมติ/ข้อสั่งการในการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๖.หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ว๓๑๗๘ เรื่อง การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วม Standby Team of Senior Mediation Advisers ของ Department of Political Affairs ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๗.หนังสือที่ มท ๐๕๐๑.๑/ว๓๑๘๐ เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (สำนักงานใหญ่) ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๘.หนังสือที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ว๓๑๗๗ เรื่อง ขอส่งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๑๘๐/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๙.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๒.๖/ว๗๓๑๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารักการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓๐.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๒.๖/ว๗๓๑๗ เรื่อง ผลการสอบ การขึ้นบัญชี ในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ตำแหน่งหัวหน้างาน/ฝ่าย (ระดับ ๖ เดิม)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓๑.หนังสือที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว๓๖๓๐ เรื่อง สถิติและข้อมูลการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓๒.หนังสือที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ว๓๒๖๖ เรื่อง รายงานการประชุมกรมที่ดิน ครงที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓๓.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ว๓๒๘๕ เรื่อง การพิจารณาเร่งรัดดำเนินการเรื่องที่มีระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓๔.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ว๓๒๘๔ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓๕.หนังสือที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ว๓๒๓๘ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓๖.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๘.๑/ว๑๖๕ เรื่อง การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓๗.หนังสือที่ มท ๐๕๑๕/ว๑๔๔๑ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานกิจกรรมจัดสร้าง QR code คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ในประเภทขาย ขายฝาก ให้ กรรมสิทธิ์รวม และมรดก ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓๘.หนังสือที่ มท ๐๕๐๓.๔/ว๓๗๓๔ เรื่อง การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑