หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

                       ด้วยกรมที่ดินได้อนุมัติให้สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ดำเนินโครงการเผยแพร่หลักเกณฑ์   วิธีการ   และขั้นตอนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้จัดสรรที่ดินและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์   วิธีการ  และขั้นตอนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร   โดยในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น   สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ในวันหยุดราชการ   เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

                         ดังนั้น หากผู้จัดสรรที่ดินและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประสงค์จะทราบแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  ขอให้แสดงความประสงค์เป็นหนังสือพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้ไปยังสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  กรมที่ดิน  ถนนพระพิพิธ   กรุงเทพมหานคร  10200