ตัวอย่าง  6  
รายงานการประชุม

รายงานการประชุม 

การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  หมู่บ้านมั่งมี

วันที่  10  ธันวาคม  2546  เวลา  09.00 น.

ณ บริเวณสาธารณะหมู่บ้านมั่งมี
---------------------------------------


สมาชิกที่มาประชุม
                   จำนวน  70  เสียง  (ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุม)

สมาชิกที่ไม่มาประชุม               จำนวน  30  เสียง

สมาชิกทั้งหมด                         จำนวน  100  เสียง

เริ่มประชุมเวลา                         เวลา  09.00  น.


ระเบียบวาระที่  1                     การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร   หมู่บ้านมั่งมี

มติที่ประชุม                        เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  หมู่บ้านมั่งมี เพื่อรับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค
                                 
            ในโครงการจัดสรรที่ดินไปจัดการ และดูแลบำรุงรักษา  รวมทั้งจำนวนเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามบัญชี
                                             ทรัพย์สินด้วย

 ระเบียบวาระที่  2                    ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  หมู่บ้านมั่งมี

มติที่ประชุม                         เห็นชอบข้อบังคับซึ่งได้นำเสนอในที่ประชุมโดยมีคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์

 ระเบียบวาระที่  3               แต่งตั้งตัวแทนเพื่อไปดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร  หมู่บ้านมั่งม

มติที่ประชุม                          มอบหมายให้  นายสงกรานต์  ใจดี  เป็นตัวแทนผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโครงการหมู่บ้านมั่งมไปดำเนินการยื่นคำขอ
                                                จดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านมั่งมีต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด.........../ เจ้าพนักงานที่ดิน
                                                จังหวัดสาขา..........ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
 เรื่องนี้จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

 เลิกประชุม                              เวลา  12.00 น