Home arrow การแก้ไขปัญหายาเสพติด

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

Home
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างและภารกิจ
เป้าหมายและงบประมาณ
อัตรากำลัง และข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การใช้พื้นที่/การถือครองที่ดิน
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
การแก้ปัญหาที่ดินแห่งชาติ
การปฏิรูประบบราชการ
การให้บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
สถิติปริมาณงาน และการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ของกรมที่ดิน
ปริมาณงานและรายได้จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมที่ดิน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

การแก้ไขปัญหายาเสพติด


การดำเนินการตามนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด พิมพ์ อีเมล์
 
การดำเนินการตามนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการในเชิงนโยบาย เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ ผลักดันนโยบายให้สำเร็จ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ในฐานะผู้กระทำการ ผู้ให้การสนับสนุน ผู้เสพ ผู้ค้า และขอให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลการประพฤติการปฏิบัติตนของผู้ใต้บังคับ บัญชาทุกคนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเป็นอันขาด

ในส่วนของกรมที่ดินได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้

    1.  จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่ออำนวยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

    2.  จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์พลเมืองดีและการแก้ปัญหายาเสพติด กรมที่ดิน เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่จะดูแลพลเมืองดี และครอบครัวพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือสังคมให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองในทุกด้าน

    3.  จัดทำตู้รับบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนสงเคราะห์พลเมืองดี และการแก้ปัญหายาเสพติด กรมที่ดิน จำนวน 400 ตู้ วางไว้ที่กรมที่ดิน ปากคลองตลาด อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และส่วนแยก เพื่อรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 ซึ่งเงินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคนี้กรมที่ดินจะรวบรวมส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีของกระทรวงมหาดไทย และเพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย กองทุนละ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน

    4.  ในการจัดประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างเกี่ยวกับจริยธรรมและยุทธศาสตร์ของกรมที่ดิน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 13 ครั้ง ได้มีการปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภทอย่างเด็ดขาด

    5.  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจำกรมที่ดิน เพื่อรองรับ ศตศ.มท. ณ สำนักงานเลขานุการกรม เพื่ออำนวยการและสั่งการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในเรื่องทั่ว ๆ ไปซึ่งมิใช่เรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย

    6.  ได้มีหนังสือสั่งการให้ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกรมที่ดินทราบและถือปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้

              6.1  ให้ดูแล เอาใจใส่ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบและประสานงานกับฝ่ายอื่นในการแก้ปัญหา หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใด ละเลย เพิกเฉย ขาดความเอาใจใส่  ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวด้วย 

              6.2  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว  หากผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีความผิดทางอาญาด้วย  ขอให้ผู้บังคับบัญชากำชับและตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกรมที่ดินว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ แล้วรายงานให้กรมที่ดินทราบเป็นประจำ 

               6.3  คนงานรังวัดซึ่งไปปฏิบัติงานรังวัดในพื้นที่ร่วมกับช่างรังวัด ประชาชนมักจะเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินด้วย โดยที่บุคคลดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน จึงยากแก่การควบคุม เพื่อให้การดำเนินการปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดไว้ จึงสั่งการให้คนงานรังวัดตรวจปัสสาวะตามนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

สำนักงานเลขานุการกรม

 
บัญชีรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์พลเมืองดีฯ พิมพ์ อีเมล์

บัญชีรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์พลเมืองดีฯ
เดือน จำนวนเงิน กองทุนสงเคราะห์ กองทุนส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ ค่าตั๋วเครื่องบิน เงินคงเหลือ
มี.ค 120,000.00 105,235.25 100,000.00 50,000.00 - 5,235.25
เม.ย. 100,000.00 123,514.00 100,000.00 50,000.00 - 23,514.00
พ.ค. 80,000.00 116,696.00 100,000.00 50,000.00 - 16,696.00
มิ.ย 60,000.00 105,782.00 112,000.00 50,000.00 12,000.00 - 6,218.00
ก.ค 40,000.00 109,437.75 115,120.00 50,000.00 15,120.00 - 5,682.25
ส.ค 20,000.00 102,038.50 100,000.00 50,000.00 - 2,038.50
ก.ย   83,797.25 105,000.00