Home arrow อัตรากำลัง และข้อมูลการบริหารงานบุคคล arrow รายชื่อผู้บริหาร/เจ้าพนักงานที่ดิน(ส่วนแยก)

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

Home
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างและภารกิจ
เป้าหมายและงบประมาณ
อัตรากำลัง และข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การใช้พื้นที่/การถือครองที่ดิน
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
การแก้ปัญหาที่ดินแห่งชาติ
การปฏิรูประบบราชการ
การให้บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
สถิติปริมาณงาน และการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ของกรมที่ดิน
ปริมาณงานและรายได้จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมที่ดิน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

รายชื่อผู้บริหาร/เจ้าพนักงานที่ดิน(ส่วนแยก)