ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

Home
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างและภารกิจ
เป้าหมายและงบประมาณ
อัตรากำลัง และข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การใช้พื้นที่/การถือครองที่ดิน
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
การแก้ปัญหาที่ดินแห่งชาติ
การปฏิรูประบบราชการ
การให้บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
สถิติปริมาณงาน และการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ของกรมที่ดิน
ปริมาณงานและรายได้จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมที่ดิน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ปัญหาและอุปสรรค พิมพ์ อีเมล์

1. ราษฎรผู้ยากจนกลุ่มเป้าหมายที่รัฐจะแก้ไขปัญหาให้ เรียกร้องจะขอรับแต่เอกสารสิทธิในที่ดินเท่านั้น ทั้งๆ ที่ยอมรับในเบื้องต้นแล้วว่าเข้าอยู่อาศัยในที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย ต้องทำความเข้าใจกับราษฎรเหล่านี้ให้ยอมรับการดำเนินการจัดที่ดินตามโครงการ ดังกล่าว

2. ราษฎรผู้ยากจนที่ต้องการได้ที่ดินทำกินมีจำนวนมาก แต่ทรัพยากรที่จะนำมาดำเนินการมีจำนวนจำกัด ต้องนำมาใช้ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ไว้เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคตด้วย ประกอบกับแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ดำเนินการอยู่อย่างกระจัดกระจายบางแปลงมีแนวเขตไม่ชัดเจน

3. โครงการนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จำเป็นต้องเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลสำเร็จของโครงการ และประโยชน์แก่ราษฎรผู้ยากจน

4. การดำเนินการจัดที่ดินดำเนินการในพื้นที่ที่มีการบุกรุก การดำเนินการรังวัดแบ่งแปลงและการจัดทำสาธารณูปโภคต้องได้รับความยินยอมจากผู้บุกรุกดัวย

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >