Home arrow การปราบปรามผู้มีอิทธิพล arrow นโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

Home
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างและภารกิจ
เป้าหมายและงบประมาณ
อัตรากำลัง และข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การใช้พื้นที่/การถือครองที่ดิน
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
การแก้ปัญหาที่ดินแห่งชาติ
การปฏิรูประบบราชการ
การให้บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
สถิติปริมาณงาน และการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ของกรมที่ดิน
ปริมาณงานและรายได้จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมที่ดิน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

นโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล พิมพ์ อีเมล์
นโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล


นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ให้ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  (ศตส.) รับผิดชอบดำเนินการอีกภารกิจหนึ่ง มีการปรับบทบาท ภารกิจ จากการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาเป็นการปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การปราบปรามผู้มีอิทธิพลในระดับชาติไว้ 4 ยุทธศาสตร์ และกำหนดพฤติการณ์ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลไว้ 15 ฐานความผิด  ประเด็นที่เกี่ยวข้องในส่วนของกรมที่ดิน มี 2 ส่วน  คือ   ยุทธศาสตร์ที่2   การขจัดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล และพฤติการณ์ของกลุ่มผู้มีอิทธิพล ในฐานความผิดที่14  คือ กลุ่มผู้มีอิทธิพลที่บุกรุกที่สาธารณะและ/หรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอธิบดีกรมที่ดินเป็นกรรมการใน ศตส.มท  และเป็นรองประธานคณะทำงานประสานการดำเนินงานปราบปรามผู้มีอิทธิพล  

โดยที่กรมที่ดินเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแล รักษา  คุ้มครองป้องกันที่ดินของรัฐ และดำเนินการเรื่องการขออนุญาตขุดดินลูกรังกับขอสัมปทานในที่ดินของรัฐ ซึ่งมีลักษณะเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล กรมที่ดินจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเสนอมาตรการทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และ/หรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนี้

1.  ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบ และถือปฏิบัติ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเลิกพฤติการณ์คบหา มั่วสุม พัวพัน เกี่ยวข้อง รู้เห็นเป็นใจ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งเสริมผู้มีอิทธิพล โดยให้ถือเป็นนโยบายสำคัญ หากพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล ให้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและให้ดำเนินคดีอาญา ทั้งนี้  ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดตามลำดับชั้น จะต้องรับผิดชอบ

2.   จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อดำเนินการตามนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสาธารณะ และ/หรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ์ มีภารกิจหลัก 5 ด้าน  คือ ด้านปฏิบัติการเฉพาะกิจ ด้านดำเนินการทางคดี ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการประชาสัมพันธ์  และด้านส่งเสริมประสิทธิภาพและระบบงาน

3.   มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และ/หรือทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ  ดังนี้

3.1    กรณีการบุกรุกที่สาธารณะ

3.1.1  ได้กำหนดแนวทางให้จังหวัดและ กบร.จังหวัดดำเนินการ  รวม 4 ประการ ดังนี้

 

(1)   ควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแล ให้หน่วยงานของรัฐที่ดูแลหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ให้หมั่นตรวจสอบ ระมัดระวังอย่าให้มีการบุกรุกที่ดินของรัฐเป็นอันขาด หากมีหรือพบเห็นการบุกรุกที่ดินของรัฐ ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน มาตรการแก้ไขปัญหา และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐตามที่ กบร. กำหนดโดยเคร่งครัดและถ้าปรากฏว่าการบุกรุกที่ดินของรัฐดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดให้การสนับสนุน ช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วม ก็ให้ดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาโดยเด็ดขาดทุกรายไป

(2)   ให้หน่วยงานของรัฐที่ดูแลหรือใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ หรือดำเนินการเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำรวจตรวจสอบว่ามีเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือไม่ อย่างไร

(3)   กรณีมีราษฎรขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของรัฐให้จังหวัดนำเรื่องเสนอ กบร.จังหวัด พิจารณาก่อนทุกราย

 

3.1.2  กรมที่ดินได้มีหนังสือ แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดให้แจ้งอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสภาตำบล ทำการสำรวจที่สาธารณประโยชน์ทุกแปลงที่อยู่ในความดูแลรักษา ว่ามีผู้บุกรุกหรือไม่ จำนวนเท่าใด

3.2    กรณีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ


กรมที่ดินได้มีหนังสือ แจ้งทุกจังหวัดดำเนินการ รวม 3 ประการ ดังนี้

(1)   จัด เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจตรา ควบคุม กำกับดูแล การขุดดินลูกรังและการดูดทรายของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดการเสียหายแก่ ทรัพย์สินของราษฎร  หรือเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอันขาด

(2)    ใน กรณีที่ปรากฏว่ามีการลักลอบขุดดินลูกรังหรือดูดทรายในท้องที่ใด ให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำชับเจ้าหน้าที่  ผู้รับผิดชอบให้หมั่นออกไปกวดขัน ตรวจตรา อย่าให้มีการลักลอบขุดดินลูกรังหรือดูดทรายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ หากท้องที่ใดปล่อยปละละเลยหรือปรากฏว่าการลักลอบขุดดินลูกรังหรือดูดทราย นั้นมีเจ้าหน้าที่ผู้ใดให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วม ก็ให้ดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาโดยเด็ดขาดทุกรายไป

(3)    ให้จังหวัดรายงานผลการตรวจสอบการขุดดินลูกรังและการดูดทรายให้กรมที่ดินทราบทุกเดือน

 

สำนักงานเลขานุการกรม      
 
< ก่อนหน้า