ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

Home
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างและภารกิจ
เป้าหมายและงบประมาณ
อัตรากำลัง และข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การใช้พื้นที่/การถือครองที่ดิน
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
การแก้ปัญหาที่ดินแห่งชาติ
การปฏิรูประบบราชการ
การให้บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
สถิติปริมาณงาน และการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ของกรมที่ดิน
ปริมาณงานและรายได้จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมที่ดิน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พิมพ์ อีเมล์
รายชื่อผู้บริหาร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555)
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน โทรศัพท์
1 นายสมพร  พรหมพันธุ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
0-4461-1737
2 นายวัชรินทร์  เจตนาวณิชย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
สาขานางรอง
ถนนสืบสหการ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 0-4463-1269
3 นายอภิบาล  ไมตรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
สาขากระสัง
9 ถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
0-4469-1038
4 นายอภิวิชญ์  ปิ่นโต เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
สาขาประโคนชัย
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ก.ม. 95-96 ตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
0-4467-1435-6
5 นายอำนาจ  เมืองคำ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
สาขาสตึก
ถนนสตึกสำราญ ตำบลสตึก อำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
0-4468-1093
6 นายสมยศ  ธรรมศิริ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
สาขาพุทไธสง
ถนนอภัยราษฎร์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
0-4468-9043
7 นายเอกนรินทร์  เทิ่งขุนทด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
สาขาลำปลายมาศ
ถนนเทียมดิษฐ์อุทิศ ตำบลลำปลายมาศ
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
0-4466-1050
8 นายบุญปรีดา  ธรรมานุรักษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9)
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ถนนเทศปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
0-2978-1137
9 นางสาวผะจง  ศรีโกมุท เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
สาขาธัญบุรี
ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110
0-2577-4597
10 นายรังสิฏ  เศียรอุ่น เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
สาขาลำลูกกา
69 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
0-2532-6815
11 นายโศภนมิตร์  บุนนาค เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
สาขาคลองหลวง
ถนนไอยรา 1 อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
0-2909-9892
12 นายพรเทพ  ไตรวุฒิชน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนประจวบคีรีขันธ์ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 70000
0-3261-1211
13 นายสมชาย  โพธิ์ปฐม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาหัวหิน
62/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
0-3251-2407
14 นายอภินันท์  พรศักดิ์กุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาบางสะพาน
111 ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
0-3269-7430
15 นายทรงวุฒิ  บุตรเนียร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9)
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25230
0-3745-4101
ต่อ 17
16 นายทรงวุฒิ  บุตรเนียร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ถนนเทศบาล 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110
0-3728-2549
17 นางสุจิรา  อาแว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ถนนมะกรูด ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 94000
0-7333-6134
18 นายนิพัธ นิเต็ม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
สาขาโคกโพธิ์
ถนนเพชรเกษม อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี 94120
0-7343-1570
19 นายจรูญ ล่องสุวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
สาขาปะนาเระ
11/11-2 ถนนสายปัตตานี-นราธิวาส หมู่ 1 ตำบลควน
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130
0-7348-5376
20 นายสุนทรรัตน์  โยชน์ชัยสาร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
สาขาสายบุรี
ถนนสุริยะ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี 94110
0-7341-1507
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >