Home arrow อัตรากำลัง และข้อมูลการบริหารงานบุคคล arrow รายชื่อผู้บริหาร/เจ้าพนักงานที่ดิน(ส่วนแยก) arrow อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานีอุบลราชธานี สระแก้ว หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

Home
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างและภารกิจ
เป้าหมายและงบประมาณ
อัตรากำลัง และข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การใช้พื้นที่/การถือครองที่ดิน
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
การแก้ปัญหาที่ดินแห่งชาติ
การปฏิรูประบบราชการ
การให้บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
สถิติปริมาณงาน และการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ของกรมที่ดิน
ปริมาณงานและรายได้จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมที่ดิน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานีอุบลราชธานี สระแก้ว หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ พิมพ์ อีเมล์
รายชื่อผู้บริหาร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2555)
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน โทรศัพท์
1 นายเชาวลิต อาสนสุวรรณ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง 14000
0-3561-1642 ,
0-3561-2117
2 นายนิรุต โชติกะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 7 ถนนโพศรี อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
0-4222-2447,
0-4224-4100
3 นายภราดร เอนกชัย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สาขาหนองหาน
เลขที่ 7 ถนนนิตโต อำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี 41130
0-4226-1181
4 นายนพดล นิกรแสน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สาขากุมภวาปี
ถนนศุภอรรพวินิจ อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 41110
0-4233-1222
5 นายบรรพต ศาสตร์อำนวย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สาขาบ้านดุง
เลขที่ 7 ถนนสันติราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี 41190
0-4227-1334
6 นางวาสนา จันทร์ทุ่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สาขาบ้านผือ
เลขที่ 375 หมู่ 8 ถนนชนบทบำรุง อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี 41160
0-4228-1288
7 นายกรวิวัฒน์ สันติสกุลวงศ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
สาขาเพ็ญ
ถนนนิคมเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 0-4227-9138
8 นายสมยศ เล่าชู เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิต อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 0-5541-1117 ,
0-5541-2714
9 นายสมพงษ์ นาคอินทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
สาขาตรอน
ถนนรวมราชกิจ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140 0-5549-1486 ,
0-5549-1117
10 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
สาขาน้ำปาด
ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 0-5548-1180-1
11 นายบดินทร์ วงศ์จันทร์พงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
สาขาพิชัย
ถนนไชยบำรุง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 0-5542-1429 ,
0-5542-1404
12 นายเชิดศักดิ์ อมรรัตนกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี 61000
0-5651-1042
13 นายสมปอง เกื้อแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
สาขาหนองฉาง
ถนนบ้านไร่-หนองฉาง อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี 61110
0-5653-1314
14 นายเฉลิมชัย น้อยวานิช เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
สาขาบ้านไร่
ถนนสุขาภิบาล 4 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140 0-5653-9121
15 นายศุภวัชร ศักดา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
0-4525-4369 ,
0-4525-5855
16 นายไพโรจน์ บัวน่วม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
สาขาวารินชำราบ
ถนนสถิตย์นิมานกาล อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
0-4532-1628
17 นายชวลิต อัศวะมหาศักดา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
สาขาเดชอุดม
ถนนสถลมารค์ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี 34160
0-4536-1154 ,
0-4536-2132
18 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
สาขาพิบูลมังสาหาร
ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี 34110
0-4544-1113
19 นายทอง ตาสี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
สาขาน้ำยืน
ถนนหลักเมือง ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน
จังหวัดอุบลราชธานี 34260
0-4537-1123 ,
0-4537-1046
20 นางสุพรทิพย์ โกศัลลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
สาขาเขื่องใน
ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี 34150
0-4539-1165
21 นายธงชัย ศิริโสภาพงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
สาขาม่วงสามสิบ
ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34140
0-4548-9175
22 นายสุชัย ทองสรรค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
สาขาตระการพืชผล
ถนนประเทศธุรกิจ อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
0-4548-1277 ,
0-4548-2408
23 นายณัษฐพงษ์ โกศัลลวัฒน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
สาขาเขมราฐ
ถนนวิศิษฐ์ศรี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี 34170
0-4549-1207
24 นายสันต์ชัย แก้วหมาย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว 515 ถนนเทศบาล 33/1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว 27000
0-3724-2656
25 นายนิยม หมันนุ่ม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
สาขาอรัญประเทศ
118/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
0-3723-1944
26 นายประมูลสิทธิ์ ศรีสงคราม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนวังสะพุง-อุดรธานี ตำบลลำภู อำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
0-4231-1958
27 นายไสว โกติยะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
สาขาศรีบุญเรือง
ถนนสอนรวมมิตร อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
0-4235-4088
28 นายสนธยา รัตนชื่น เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
0-4545-1113,
0-4545-1494
29 นายทรงกลด พจนอรรถกร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด(สาขา)
(เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 7)
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
สาขาหัวตะพาน
ถนนหัวตะพาน-บ้านขมิ้น
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240
 
 
ถัดไป >