ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

Home
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างและภารกิจ
เป้าหมายและงบประมาณ
อัตรากำลัง และข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การใช้พื้นที่/การถือครองที่ดิน
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
การแก้ปัญหาที่ดินแห่งชาติ
การปฏิรูประบบราชการ
การให้บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
สถิติปริมาณงาน และการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ของกรมที่ดิน
ปริมาณงานและรายได้จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมที่ดิน

เมนูหลัก

Home
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างและภารกิจ
เป้าหมายและงบประมาณ
อัตรากำลัง และข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การใช้พื้นที่/การถือครองที่ดิน
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
การแก้ปัญหาที่ดินแห่งชาติ
การปฏิรูประบบราชการ
การให้บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
สถิติปริมาณงาน และการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ของกรมที่ดิน
ปริมาณงานและรายได้จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมที่ดิน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ข้อมูลระบบงานรังวัดและทำแผนที่ในความรับผิดชอบกรมที่ดิน พิมพ์ อีเมล์

ข้อมูลระบบงานรังวัดและทำแผนที่ในความรับผิดชอบกรมที่ดิน

การรังวัดและทำแผนที่เป็นภารกิจหลักที่สำคัญอย่างยิ่งที่กรมที่ดินจำเป็นต้องให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการนำไปประกอบการตัดสินใจดำเนินนโยบายอื่น ๆ การรังวัดและทำแผนที่ถือเป็น
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
ข้อมูลระบบงานรังวัดและทำแผนที่ที่สำคัญของกรมที่ดินประกอบด้วย

1. ข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่

การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ในงานของกรมที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมหรือสร้างหมุด

หลักฐานแผนที่ให้เพียงพอต่อการสร้างระวางแผนที่ภาคพื้นดิน ใช้เป็นหมุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ สำหรับสร้างระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและการนำไปใช้รังวัดเก็บรายละเอียด การโยงยึดหลักเขตที่ดิน ซึ่งเป็นกระบวนการ

เริ่มต้นของการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน กรมที่ดินได้นำระบบพิกัดฉาก UTM มาใช้งานเมื่อประมาณปี 2528

และได้มีการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ 2 ลักษณะ คือ

1. การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบคือ

1.1 การรับสัญญาณดาวเทียมระบบ STATIC

1.2 การรับสัญญาณดาวเทียมระบบ RTK

ปัจจุบัน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552) กรมที่ดินมีหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

· หมุดดาวเทียม Static GPS จำนวน 36,384 หมุด

· หมุดดาวเทียม RTK GPS จำนวน 125,624 หมุด

2. การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่

ปัจจุบัน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552) กรมที่ดินมีเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ระบบ

พิกัดฉาก UTM ที่ใช้ในราชการอยู่ทุกจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

จำนวน 82,621 เส้น 1,429,665 หมุด 323,176 กิโลเมตร

2. ข้อมูลด้านแผนที่

แผนที่ที่ใช้ออกโฉนดที่ดินเรียกว่า ระวางแผนที่เป็นแผนที่พื้นฐานมุมฉากที่นับเนื่องจาก

ศูนย์กำเนิดโดยแบ่งออกไปทางทิศเหนือหรือใต้ ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาว

ในภูมิประเทศด้านละ 50 เส้น หรือ 2 กิโลเมตร เป็น 1 ระวาง โดยถือระวางแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 เป็นมาตรฐาน

มาตราส่วนของระวางแผนที่อาจขยายให้ใหญ่ขึ้นอีกตามความเหมาะสม เช่น บริเวณที่เป็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัย

หนาแน่นหรือที่ดินเป็นแปลงเล็ก ๆ มาตราส่วนอาจขยายเป็น 1:2,000 , 1:1,000 หรือ 1:500 ก็ได้

2/ระวางแผนที่ของกรม

ระวางแผนที่ของกรมที่ดิน มี 2 ประเภทคือ

1. ระวางแผนที่ภาคพื้นดิน เป็นระวางแผนที่ที่สร้างจากการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ ภาคพื้นดิน (Cadastral Survey) โดยการวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่

2. ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ เป็นระวางแผนที่ที่ได้จากการรังวัดทำแผนที่โดยใช้แผนที่

รูปถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry)

ปัจจุบันกรมที่ดินมีระวางแผนที่ใน 2 ระบบคือ ระบบพิกัดฉาก UTM และระบบศูนย์กำเนิดเดิม

ซึ่งกรมที่ดินมีนโยบายจะใช้ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก UTM เพียงระบบเดียวโดยมีโครงการปรับปรุงระวาง

แผนที่ระบบศูนย์กำเนิดเดิมให้เป็นระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก UTM ควบคู่ไปกับการจัดสร้างระวางแผนที่ระบบ

พิกัดฉาก UTM ในพื้นที่โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ

ข้อมูลระวางแผนที่ทุกมาตราส่วน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552) ซึ่งครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีดังนี้

q ระวางแผนที่ ระบบพิกัดฉาก UTM

293,937 ระวาง

q ระวางแผนที่ระบบศูนย์กำเนิดเดิม

17,154 ระวาง

ข้อมูลระวางแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 เชิงพื้นที่โดยประมาณ (ข้อมูล เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552)

q จำนวนระวางแผนที่ครอบคลุม ทั่วประเทศ

132,387 ระวาง

q จำนวนระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก UTM ที่สร้างแล้ว

118,900 ระวาง

q จำนวนระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก UTM คงเหลือ

13,487 ระวาง

 
< ก่อนหน้า