ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

Home
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างและภารกิจ
เป้าหมายและงบประมาณ
อัตรากำลัง และข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การใช้พื้นที่/การถือครองที่ดิน
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
การแก้ปัญหาที่ดินแห่งชาติ
การปฏิรูประบบราชการ
การให้บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
สถิติปริมาณงาน และการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ของกรมที่ดิน
ปริมาณงานและรายได้จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมที่ดิน

เมนูหลัก

Home
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
โครงสร้างและภารกิจ
เป้าหมายและงบประมาณ
อัตรากำลัง และข้อมูลการบริหารงานบุคคล
การใช้พื้นที่/การถือครองที่ดิน
โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
การแก้ปัญหาที่ดินแห่งชาติ
การปฏิรูประบบราชการ
การให้บริการประชาชนตามภารกิจหลัก
สถิติปริมาณงาน และการจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ของกรมที่ดิน
ปริมาณงานและรายได้จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมที่ดิน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

สรุปสถิติการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 พิมพ์ อีเมล์

สรุปผลการดำเนินการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

1. ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เดือนกุมภาพันธ์ 2554

ประเภทที่ดิน

จำนวน (แปลง)

เนื้อที่

ไร่

งาน

..วา

ที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (ที่สาธารณะ)

113

1,685

0

27

ที่สาธารณประโยชน์ประเภทเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน (ที่ราชพัสดุ)

35

4,974

2

07

รวมทุกประเภท

148

4,594

0

19

2. ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2460 ถึงรอบเดือนปัจจุบัน

ประเภทที่ดิน

จำนวน (แปลง)

เนื้อที่

ไร่

งาน

..วา

ที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (ที่สาธารณะ)

108,154

6,517,313

1

98

ที่สาธารณประโยชน์ประเภทเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน (ที่ราชพัสดุ)

28,247

1,535,322

3

81

รวมทุกประเภท

136,401

8,052,636

1

79

สรุป ในปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 2553 - ก.พ. 2554) ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไปแล้วทั้งสิ้น รวม 1,178 แปลง เนื้อที่ 30,060 ไร่ 0 งาน 91 ตารางวา


สรุปจำนวนที่ดินสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554


1.
ที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (ที่สาธารณะ)

 

เรื่องรังวัด

จำนวน(แปลง)

เนื้อที่

คิดเป็นร้อยละ จำนวน (แปลง)

คิดเป็นร้อยละเนื้อที่

ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้ว

108,154

6,517,313-1-98

83.53

86.22

อยู่ระหว่างดำเนินการ

6,108

981,655-2-79.9

4.72

12.99

ยังไม่ได้รังวัด

15,201

ประมาณ 60,000

11.75

0.79

รวมที่ดินสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ

129,463

ประมาณ
7,558,969-0-78

 

 

 

 

2. ที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (ที่ราชพัสดุ)
- ดำเนินการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้ว จำนวน 28,247 แปลง
เนื้อที่รวม 1,535,322-3-81 ไร่

ที่มา : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >