image1 (9K)ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน
เว็บไซต์ Bike for MOM เข้าสู่เว็บไซต์กรมที่ดิน