ประกาศกรมที่ดิน
เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ฯ  ตำแหน่งระดับ  8  ลงมา                           
------------------------
             ตามที่กรมที่ดินได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง
ระดับ 8  ลงมา  ตามนัยหนังสือกรมที่ดิน  ด่วนที่สุด ที่ มท 0502.6/ว 19968  ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2549  
และด่วนที่สุด ที่ มท 0502.6/ว 7934  ลงวันที่  22  มีนาคม  2550  ให้ข้าราชการทราบและถือปฏิบัติไปแล้ว  นั้น
             ปรากฏว่า ระหว่างวันที่  20 - 31  สิงหาคม  2550  มีข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงานกรณีเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน  และมีผู้ครองตำแหน่ง
อยู่แล้ว  จำนวน  5  ราย
ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามนัยหนังสือกรมที่ดินข้างต้น  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ฯ  ตำแหน่ง
ระดับ 8  ลงมา  ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ  เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายในเวลา  30  วัน  
นับแต่วันประกาศ   ทั้งนี้  เมื่อครบกำหนดเวลาตามประกาศแล้ว  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำผลงานและ
ข้อเสนอแนวคิด จำนวน  3  ชุด  ตามเค้าโครงเรื่องที่ได้เสนอไว้  พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการดำเนินการ
ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลการปฏิบัติงานของตน  ส่งกรมที่ดินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการประเมินผลงานต่อไป  
โดยไม่ต้องดำเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคลอีก  
ประกาศ    วันที่    5       กันยายน  พ.ศ. 2550
(นายชัยฤกษ์  ดิษฐอำนาจ) 
     อธิบดีกรมที่ดิน
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ฯ  ตำแหน่งระดับ  8  ลงมา
(แนบท้ายประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่     5    กันยายน  2550)
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิด
       
1 นางสาวศุภศิริ  เวศาขวรินธ์     ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
  นิติกร 6ว นิติกร 7ว (1)  ระยะเวลาและอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา
  ตำแหน่งเลขที่  362 ตำแหน่งเลขที่  362 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  กองนิติการ กองนิติการ (2)  การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานทางคุณธรรมและ
      จริยธรรมของข้าราชการกรมที่ดิน
       
      ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานฯ
      มาตรฐานแนวทางปฏิบัติ  ความรับผิดทางละเมิด
      ของเจ้าหน้าที่
                     
2 นายสมโภช  พึ่งบุญ     ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
  วิศวกรรังวัด 6ว วิศวกรรังวัด 7ว (1)  การรังวัดและทำแผนที่เพื่อแก้ไขการบุกรุกแม่น้ำปิง
  ตำแหน่งเลขที่  1421 ตำแหน่งเลขที่  1421 จังหวัดเชียงใหม่
  สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่  สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่  (2)   การรังวัดโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่                   
       
      ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานฯ
      การนำ SmartStation  มาใช้ในงานรังวัดกรมที่ดิน
                     
3 นางคมขำ  ศรีสมวงศ์     ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
  ตำแหน่งนักวิชาการที่ดิน 5   นักวิชาการที่ดิน 6ว (1)  วัดเทวสุนทรของรังวัดออกโฉนดที่ดิน
  ตำแหน่งเลขที่  890   ตำแหน่งเลขที่  890   (2)  ขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และ
  ส.กทม.  ส.ห้วยขวาง   ส.กทม.  ส.ห้วยขวาง   เพิกถอนรายการจดทะเบียน
  ส่วนแยกจตุจักร ส่วนแยกจตุจักร  
      ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานฯ
      การพัฒนาบุคลากรโดยการสอนแนะงาน
                     
4 นายประสิทธิ์  หอมแก้ว   ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
  นักวิชาการที่ดิน 5 นักวิชาการที่ดิน 6ว (1)  วัดคลองมวนรับให้ที่ดิน
  ตำแหน่งเลขที่  8599 ตำแหน่งเลขที่  8599 (2)  วัดน้ำพรายขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย
  สจ.ตรัง  ส.ห้วยยอด สจ.ตรัง  ส.ห้วยยอด  
      ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานฯ
      การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) 
      ในเขตพื้นที่ดำเนินการของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน
      เพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รายนางพา  วอทอง
                     
5 นายวัชระ  ดวงนภา   ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
  นักวิชาการที่ดิน 5 นักวิชาการที่ดิน 6ว (1)  การร้องเรียนกรณีศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ
  ตำแหน่งเลขที่  4203 ตำแหน่งเลขที่  4203 ถูกกล่าวหาว่าออกโฉนดทับที่ป่าและผู้ขอออกโฉนดไม่ได้
  สจ.จันทบุรี  ส.ท่าใหม่ สจ.จันทบุรี  ส.ท่าใหม่ เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน
      (2)  การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงหนองจี๊ด
      สาธารณประโยชน์ และแปลงหนองเจ๊กสร้อยสาธารณ
      ประโยชน์
       
      ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานฯ
      การเขียน/พิมพ์สัญญาระหว่างรอคิวบริการ
            (บริหารเวลาระหว่างรอ)