ผู้จัััดการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

 

 

นายไพโรจน์  เผือกวิไล

นายช่างใหญ่  กรมที่ดิน

กรรมการและเลขานุการ กมร.

 


  ประวัติการศึกษา

 

พ.ศ. 2514 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ช่างสำรวจ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

พ.ศ. 2526

ปริญญาตรี สาขา  วิทยาการจัดการ  (การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2531

ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมสำรวจ University of New South Wales   ประเทศออสเตรเลีย

.. 2546

ปริญญาโท  สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการทำงาน

 

พ.ศ.  2514

เข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างตรี  กองทำแผนที่  กรมที่ดิน

พ..  2518 ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัด   3  กองรังวัดและทำแผนที่  กรมที่ดิน

พ.ศ. 2521

ดำรงตำแหน่งพนักงานที่ดินอำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. 2523

ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัด  4กองรังวัดและทำแผนที่  กรมที่ดิน
พ.ศ.  2524 ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัด  5  กองรังวัดและทำแผนที่  กรมที่ดิน
พ.ศ.  2527 ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัด  6 กองรังวัดและทำแผนที่  กรมที่ดิน
พ.ศ.  2533 ดำรงตำแหน่งวิศวกรรังวัด  7  กองรังวัดและทำแผนที่  กรมที่ดิน
พ.ศ.  2538 ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัด  7  สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ.  2539 ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัด  7  กองปรับปรุงระวางแผนที่  กรมที่ดิน
พ.ศ.  2541 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองรังวัดและทำแผนที่  (นายช่างรังวัด 8)  กรมที่ดิน
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งนายช่างใหญ่  (วิศวกร  9  ชช)  กรมที่ดิน 

  ประวัติการฝึกอบรม

 

- การสำรวจรังวัดควบคุม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- Photogrammetry and Survey Instructional Work  (Centre for  Survey    

  Training and  Map  Production Survey of  India)

- ศึกษาเครื่องมือสำรวจแบบใหม่  (ประเทศญี่ปุ่น)

- เจ้าหน้าที่บริหารงานรังวัด (ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรมที่ดิน)

- นักบริหารงานที่ดินระดับสูง รุ่น  (สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน)

- นักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที่  35  (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน)

 ประวัติการดูงาน

1. Training methodology for  trainee in surveying   ประเทศเนปาล
2. Global Positioning System  ประเทศแคนาดา

 

3. Surveying Congress  ประเทศมาเลเซีย
4. เครื่องมือรังวัดสมัยใหม่  ประเทศญี่ปุ่น
5. Electronic Document   Processing  ประเทศออสเตรเลีย
6. Information Technology  Exhibition  ประเทศเกาหลี

 

7. การบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน  ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสก๊อตแลนด์
8. ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ ด้านชื่อภูมิศาสตร์ สมัยที่ 22 ,24
    ประเทศสหรัฐอเมริกา
9. ดูงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดทำแผนที่ทรัพย์สิน
    สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเทศแคนาดา
10. ประชุม ISPRS Congress ครั้งที่ 20 ของสมาคม International Society  
      for Photogrammetry and Remote Sensing  ประเทศตุรกี
11.  ประชุมหัวหน้าผู้บริหารงานที่ดินอาเซียน(Meeting of Heads of Land Administration of 
      the Asean Nations)
12.  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  Good  Land  Administration ITs  Role  in the  Economic 
       Developement
13.  ดูงานสำนักงานที่ดิน  ศูนย์สารสนเทศที่ดิน  และสถาบันทำแผนที่กลางของประเทศออสเตรเลีย

 

14.  ชมระบบสถานีอ้างอิงถาวร  (Base Station)  แบบ  VRS  I  ณ กรมการแผนที่  
       (Deverlopment of Survey and  Mapping  Malaysia )  ประเทศมาเลเซีย

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

.ศ. 2519

   จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ.2526

   ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ. 2531

   ตริตาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. 2534

   ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ. 2539

   ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. 2540

   เหรียญจักรพรรดิมาลา 

.ศ. 2543

   ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ. 2546

   ประถมาภรณ์ช้างเผือก