กรมที่ดิน   สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน    

  ได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๗

  แบ่งได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๗

  ได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๗ เฉพาะส่วน