<< กลับหน้าหลัก >> อำนาจหน้าที่ >> โครงสร้างการบริหาร >> ระเบียบ คำสั่ง >> คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ >> ปัญหาและข้อวินิจฉัย >> บทความและสาระ

 

ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือเวียน

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๗๔๒๑  ลงวันที่ ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๑ เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือประชาชนกรณีการได้รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  หรือมหันตภัยอื่น

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๗๐๗๓  ลงวันที่ ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๑ เรื่อง  แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๓๘๘๓  ลงวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมที่ดิน  กับการเคหะแห่งชาติ

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๕๓๘๘  ลงวันที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๑ เรื่อง ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๕๔๖๐  ลงวันที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๑ เรื่อง  การออกหนังสือรับรองราคาประเมิน

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๕๗๒๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๑ เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๖๔๐๔  ลงวันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๑ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองข้อมูลราชการ  กรมที่ดิน

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๐๔๔๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งได้มาโดยการครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๑

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๑๙๔๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๙๙๕๑  ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๑ เรื่อง การขอระงับการทำนิติกรรมในที่ดินของผู้ค้างภาษีอากร

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๙๙๕๐  ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๑ เรื่อง การยกเลิกแบบพิมพ์ของกรมที่ดิน

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๙๘๑๘  ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูล ทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีการ COUNTER SERVICE ระหว่าง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กับ กรมที่ดิน

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๔๙๘๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๕๔๕๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๕๙๙๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๖๖๖๕ ลงวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การซื้อขายที่นา 

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๖๖๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๑๘๘๗ ลงวันที่ ๗  พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่  ๒๒  เมษายน ๒๕๕๑

ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๐๖๗๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง การจดทะเบียนโอนสิ่งปลูกสร้างอันเป็นหลักประกันให้กับ บสท. ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ที่ มท 0515/ว 8684  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลดค่าธรรมเนียมและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ที่ มท 0515/ว 3505 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การคืนภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์

ที่ มท 0515/ว 3847 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2550

ที่ มท 0515/ว 3848 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

ที่ มท 0515/ว 4895 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง ขอส่งหนังสือแนวคำวินิจฉัยของกรมที่ดิน เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก

ที่ มท. 0515/ว 1656 ลงวันที่ 18 มกราคม 2551 เรื่อง การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

ที่ มท 0515/ ว 30549 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

ที่ มท 05154/ว 23484 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 เรื่อง การหารือข้อราชการและการบริการประชาชน 

ที่ มท 0515/ว 24399 ลงวันที่ 10 กันยายน 2550 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีการควบรวมกิจการ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

ที่ มท 0515/ว 21211 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

ที่ มท 0515/ว 22804 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550 เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการจำนองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. 2550

ที่ มท 0515/ว 18698 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การดำเนินการบางธุรกรรมของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย   

ที่ มท 0515/ว 19269 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การเรียกเก็บภาษีอากร กรณีจดทะเบียนแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสและผู้รับแบ่งได้ไปเกินกว่าส่วนของตนตามกฎหมาย  

ที่ มท 0515/ว 16583 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2550 เรื่อง ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภาระจำยอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. 2550  

ที่ มท 0515/ว 17080 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550 เรื่อง การดำเนินการและการยกเลิกคำขอที่ค้างระหว่างดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่

ที่ มท 0515/ว 10974 ลงวันที่ 27 เมษายน 2550 เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  

ที่ มท 0515/ว 12112 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรื่อง คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

ที่ มท 0515/ว 12309 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม กรณี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจขอตรวจหลักฐาน ขอคัดหรือขอถ่ายสำเนาเอกสาร  

ที่ มท 0515/ว 9890 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550 เรื่อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมคู่มือการจัดทำคำขอ สัญญา บันทึกข้อตกลง และสารบัญจดทะเบียนเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนอง  

ขอส่งใบแทรกแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือคู่มือการจัดทำคำขอ สัญญา บันทึกข้อตกลง และสารบัญจดทะเบียนเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  

ขอให้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมหนังสือคู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น  

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนอง ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  

การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรการโนอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ผู้รับจำนองซื้อได้จากการขายทอดตลาด ไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์  

หลักเกณฑ์การคืนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อันเนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กรณีลูกหนี้ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย  

การคืนใบอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย์  ออมทรัพย์  จำกัด

การคืนใบอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย์ปทุมวัน จำกัด

การเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน) เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ขอส่งหนังสือคู่มือการจัดทำคำขอ สัญญา บันทึกข้อตกลง และสารบัญจดทะเบียนเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ.๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส่งหนังสือคู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตามมติคณะรัฐมนตรีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิเก็บกินในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. 2549  

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. 2549  

การดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยแบบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. 2549  

การปรับปรุงเพิ่มเติมหนังสือคู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น  

การยกเว้นภาษีอาการการโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด กรณีควบรวมกิจการ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยแบบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. 2549  

การยกเว้นภาษีอากรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542  

การเผยแพร่คู่มือการจัดทำคำขอ สัญญา บันทึกข้อตกลง และสารบัญจดทะเบียนเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  

การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์ของตนเองได้จากการขายทอดตลาด  

หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท0515/ว21282 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 เรื่อง การจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

หนังสือกรมที่ดิน ด่วนมาก ที่ มท 0515/ว 22111 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสอบสวนกรณีนิติบุคคลที่คนต่างด้าวมีส่วนได้เสียขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การจดทะเบียนบุริมสิทธิตามมาตรา 273 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน พ.ศ. 2549 

การยกเว้นภาษีอากรการโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด กรณีควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดตามมาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง

การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น ที่ มท.0515/ว 12013 ลงวันที่ 26 เมษายน 2549 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0515/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 

การตรวจหนังสือมอบอำนาจ

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้รับจำนองระหว่างกิจการที่เป็นนิติบุคคลเดียวกัน 

การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจำนอง กรณีควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์

การจดทะเบียนแบ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ (ทางสาธารณประโยชน์)  

การแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครองเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งเกี่ยวกับการอายัดที่ดิน 

สรุปหลักเกณฑ์  และแนวคำวินิจฉัย  กรณีการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขายและจำนองตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายอสังหาริมทรัยพ์ที่ได้มาโดยทางมรดก  

การจดทะเบียนจำนองลำดับสองเพิ่มหลักทรัพย์ 

ขอแก้ไขคำผิดในคู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น  

การจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามมาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2542 

การเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ การจดทะเบียนไถ่ถอนจากขายฝาก 

แจ้งรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหม่

การสอบสวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดตามมาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บอากรแสตมป์

การจัดพิมพ์คำขอ สัญญา และบันทึกข้อตกลงด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การประเมินราคาทุนทรัพย์

การปิดประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก

จดทะเบียนบุริมสิทธิตามมาตรา ๒๗๓(๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อากรแสดมป์  กรณีการยัดที่ดินให้วัด

การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด เพื่อสนับสนุนการซื้อขายบ้านมือสอง

ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับที่ดินและห้องชุด เพื่อเก็บรักษาโดยระบบไมโครฟิล์ม หรือระบบเอกสาร พ.ศ. 2548

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดินในสารบบที่ดิน

การดำเนินการบางธุรกรรมของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

แจ้งโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  การเรียกเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางค่าธรรมเนียมและภาษีอากร กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก พ.ศ. ๒๕๔๘

ภาษีเงินได้หัก    ที่จ่าย  และภาษีธุรกิจเฉพาะ  กรณีผู้ถูกขายทอดตลาดและผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นนิติบุคคล

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องมาจากการโอนกิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มาไม่พร้อมกัน 

แนวทางปฏิบัติกรณีการขอออกหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน

แนวทางปฏิบัติกรณีที่มีผู้มายื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือกิจการอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้กับผู้ขอได้

การประเมินราคาที่ดินเพื่อประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการให้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

การศึกษาคู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นในเว็บไซด์ของกรมที่ดิน 

คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และกรณีการดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
   ฉบับปรับปรุง  พ
.. ๒๕๔๘

การตรวจสอบและป้องกันโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ปลอม

  หารือค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดให้แก่กระทรวงการคลัง

การนับวันเริ่มและจำนวนปีถือครองสิ่งปลูกสร้างเพื่อเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีไม่ทราบวันที่ออกเลขประจำบ้าน  

 แนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๖๑  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

  มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  

  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรจาการขายอสังหาริมทรัพย์กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

   การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกรณีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจขอตรวจหลักฐาน ขอคัดหรือขอถ่านสำเนาเอกสาร

   การทุจริตของผู้มาติดต่อเกี่ยวกับที่ดิน 

   การจดทะเบียนเช่าที่ดินราชพัสดุ

  สิทธิการได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง  สำหรับการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  หรือมหันตภัยอื่น

  ขยายเวลาการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และกรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้ม ละลาย

  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอายัดที่ดิน 

  การยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรในการโอนทรัพย์สิน  ตามมาตรา 8

  บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท) จดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนองคืนให้แก่สถาบันผู้โอน

  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กรณีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยรับโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันแทน
การจำหน่าย ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔

  การให้ภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมคำขอ สัญญา หรือ บันทึกข้อตกลงในการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น

   แจ้งแนวทาปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

  การจดทะเบียนรับจำนองและรับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์

  การโอนทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒