เรื่องที่  ๓๖      หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส       สารบบ  น.ส. ๓  ๕/๔๘  

เจ้าของเรื่อง     ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ประเด็นปัญหา    นาย  ก. ยื่นขอจดทะเบียนขายที่ดินซึ่งเป็นสินสมรส  โดยหนังสือยินยอม    คู่สมรสที่นาย  ก นำมาแสดงระบุเพียงว่ายินยอมให้นาย  ก ขายที่ดินที่จังหวัดนั้นได้  ไม่ได้ระบุเครื่องหมายที่ดินให้ชัดเจนว่า  ขายที่ดินโฉนดเลขที่เท่าใด ตำบล  อำเภอใด  เช่นนี้  หนังสือยินยอมดังกล่าวจะใช้เป็นหลักฐานประกอบการจดทะเบียนโดยถือว่าคู่สมรสของนาย  ก.ได้ให้ความยินยอมให้นาย  กทำการขายที่ดินแปลงดังกล่าวได้แล้วหรือไม่   คำพิพากษาฎีกาที่  ๓๑๘๖/๒๕๓๘  วินิจฉัยว่า  ความยินยอมให้ทำนิติกรรมของสามีภรรยา  ไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องให้ความยินยอมเฉพาะเรื่องเฉพาะราย  จะให้ความยินยอมเป็นการล่วงหน้าและตลอดไปไม่ได้   และโดยสภาพแล้วความยินยอมให้ทำนิติกรรม  ผู้ให้ความยินยอมสามารถให้ความยินยอมเฉพาะเรื่องเฉพาะรายหรือตลอดไปก็ได้

ความเห็นกรมที่ดิน  เห็นว่า  ไม่มีกฎหมายบังคับว่าความยินยอมให้ทำนิติกรรมของสามีภรรยาต้องทำเป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะราย  (เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่  ๓๑๘๖/๒๕๓๘เมื่อในหนังสือยินยอมฉบับที่นาย  กนำมาเป็นหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียนระบุว่า  ยินยอมให้นาย  ก ทำนิติกรรมโอนขายที่ดินที่จังหวัดนั้นได้  ลงชื่อคู่สมรสของนาย  กเป็นผู้ให้ความยินยอม  และที่ดินที่นาย  กขายก็ตั้งอยู่จังหวัดเดียวกับที่ระบุในหนังสือยินยอม  ย่อมแสดงว่าคู่สมรสของนาย ก ได้ให้ความยินยอมให้ขายที่ดินดังกล่าวแล้ว  หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยประการใด  พนักงานเจ้าหน้าที่ชอบที่จะสอบสวนและบันทึกถ้อยคำนาย และหรือคู่กรณียืนยันรับผิดชอบไว้เป็นหลักฐานได้

 

                                      สรุปโดย  กลุ่มพิจารณาปัญหาข้อหารือและร้องเรียน

                               ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนฯ  สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

                                                       มีนาคม  ๒๕๔๙ 

กลับหน้าหลัก