ที่  มท  0517.2/ว 37332                           กรมที่ดิน
ถนนพระพิพิธ กทม.10200 
6 ธันวาคม    2548
เรื่อง ปัญหาค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องการจัดเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
สรุปความได้ว่า  ตามที่ได้มีประกาศเรื่อง  การกำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค 
โดยผู้จัดสรรที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสาธารณูปโภค  ก่อนที่จะให้มีการจัดตั้งนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรนั้น  ในทางปฏิบัติผู้จัดสรรที่ดินมักจะผลักภาระค่าใช้จ่ายดูแลสวนสาธารณะให้กับทาง
ผู้ซื้อที่ดินแปลงย่อย   โดยอ้างว่าเป็นค่าจ้างคนงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ   (ประเภทรดน้ำต้นไม้ 
ตัดและตกแต่งกิ่งไม้ ใส่ปุ๋ยพรวนดินและกวาดเก็บใบไม้)  ค่าใช้จ่ายประเภทนี้เป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณะ 
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประเภทบำรุงรักษาสาธารณูปโภค  จึงมีประเด็นปัญหาว่า  ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงาน
ดูแลสวนสาธารณะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด 
กรมที่ดินได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางพิจารณาวินิจฉัย
ในการประชุมครั้งที่  9/2548  เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2548  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  มาตรา  43  บัญญัติไว้ว่า  “สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดิน
ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต  เช่น  ถนน  สวน  สนามเด็กเล่น 
ให้ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร  และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษา
สาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นต่อไป……..ฯลฯ…….”  ดังนั้น  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการบำรุงรักษาสวนสาธารณะ  เช่น  ค่าจ้างคนงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ  ค่ารดน้ำต้นไม้ ตัดและ
ตกแต่งกิ่งไม้  ใส่ปุ๋ยพรวนดินและกวาดเก็บใบไม้   เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
ให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น  จึงเป็นค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดิน
ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  ผู้จัดสรรที่ดินจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่ได้  ในกรณี
โครงการจัดสรรที่ดินที่ผู้จัดสรรที่ดินละทิ้งไม่ทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาสวนที่เป็นสาธารณูปโภคของ
โครงการ  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินสามารถนำเงินค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคจากสถาบัน
การเงินผู้ค้ำประกันมาใช้ในการบำรุงรักษาได้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขอได้โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย
                              ขอแสดงความนับถือ
        ว่าที่ ร.ต.  ขันธ์ชัย   วิจักขณะ
               รองอธิบดีกรมที่ดิน   ปฏิบัติราชการแทน
c:\documents\mywebstest4.htm
สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โทร. 0-2222-3271, 0-2222-6824