๏ปฟ
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานการประชุมในเรื่องการชี้แนวเขต 3-5-59 พิมพ์ อีเมล์
 นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวนและรวบรวมแนวทางปฏิบัติของกรมที่ดิน
ในเรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
กรณีแบ่งแยก สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ รวมโฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทำประโยชน์
และออกโฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ กรมที่ดิน
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
กรมที่ดินมอบเงินสวัสดิการกรมที่ดิน ให้แก่ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สล.) ซึ่งเจ็บป่วยทุพพลภาพ พิมพ์ อีเมล์


นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน

เป็นผู้แทนกรมที่ดินมอบเงินสวัสดิการกรมที่ดิน จำนวน 30,000 บาท

ให้แก่ นางสาวนราทิพย์ ส่องศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเลขานุการกรม

ซึ่งเจ็บป่วยทุพพลภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีรายได้น้อย

โดยนางโรจนา วนะสิทธิ์ (พี่สาว) เป็นผู้รับมอบ

ในการนี้ท่านรองอธิบดีได้มอบเงินส่วนตัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้วย

ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 กรมที่ดิน

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559
 
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ เป็นประธานเปิดอบรมระบบสารนิเทศภูมิศาสตร์ 30-4-59 พิมพ์ อีเมล์
 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
และการใช้เครื่องมือในการสำรวจที่สาธารณประโยชน์ ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน1:4000( One Map )
โดยมี นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าจังหวัดนครราชศรีธรรมราช
ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน 
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙


 
พิธีเปิดอบรมโครงการกรมที่ดินเดินหน้าให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พิมพ์ อีเมล์


 

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน

เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการกรมที่ดินเดินหน้าให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ในหัวข้อเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การจัดการที่ดินของรัฐ และ

การอภิปรายประเด็นปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ประกอบการ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป

ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
 
ประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในงานรังวัดที่ดิน ระหว่าง กรมที่ดินกับสำนักงานช่างรังวัดเอกชน พิมพ์ อีเมล์
 
นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน 

เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในงานรังวัดที่ดิน

ระหว่าง กรมที่ดินกับสำนักงานช่างรังวัดเอกชนพร้อมมอบนโยบายการเพิ่มบทบาทช่างรังวัดเอกชน

และเสวนาในประเด็นแผนปรับแนวคิดและสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรในสำนักงานที่ดินที่มีต่องานรังวัดเอกชน 

แผนพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและแผนพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนในสำนักงานช่างรังวัดเอกชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ณ ห้องประชุมนนทรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์) จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 55 - 63 จาก 1753