๑๑๔ ปีกรมที่ดิน ๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ และตรวจติดตามการรังวัดฯ พิมพ์ อีเมล์

นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
และตรวจติดตามการรังวัดจัดทำแผ่นที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา
ถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ แปลงวังปลาตอง
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558


 
การประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๘ 25-6-58 พิมพ์ อีเมล์
  
นายสมคิด ศริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน

เป็นประธานการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ กรมที่ดิน

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
ตรวจเยี่ยมและประชุมตรวจติดตามงานรังวัด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาและสาขา พิมพ์ อีเมล์


นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน

ตรวจเยี่ยมและประชุมตรวจติดตามงานรังวัด

ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาและสาขา

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558
 
สัมมนาทางวิชาการสมาคมช่างสำรวจ ส่วนภูมิภาค ครั้งที่2/2558 และพบปะช่างรังวัดเอกชนภาคใต้ พิมพ์ อีเมล์

นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานเปิดสัมมนาทางวิชาการสมาคมช่างสำรวจ ส่วนภูมิภาค ครั้งที่2/2558
และพบปะช่างรังวัดเอกชนภาคใต้
ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558
 
ประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พิมพ์ อีเมล์
 

นายธรรมศักดิ์  ชนะ รองอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ครั้งที่ 6/2558

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศูนย์ราชการฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ กรมที่ดิน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 1512