๏ปฟ
ประวัติกรมที่ดิน พิมพ์ อีเมล์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้กระทรวงเกษตราธิการจัดการ ออกโฉนดที่ดินครั้งแรกที่เมืองกรุงเก่า (ปัจจุบันคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยโฉนดที่ดินฉบับแรกออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2444 (รัตนโกสินทร์ศก 120) และได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมที่ดินขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444

(รัตนโกสินทร..ศก 120) ได้มีการย้ายสังกัดและเรียกชื่อต่างๆ กัน ดังนี้

ชื่อ สังกัด เมื่อวันที่
กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ 17 กุมภาพันธ์ 2444
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 29 กุมภาพันธ์ 2475
กรมที่ดินและโลหะกิจ กระทรวงมหาดไทย 30 กรกฎาคม 2475
กรมที่ดินและโลหะกิจ
กระทรวงเศรษฐการ

12 เมษายน 2476
กรมที่ดินและโลหะกิจ กระทรวงเกษตราธิการ 1 เมษายน 2478
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 19 สิงหาคม 2484


.......(ก่อน ปี 2483 เดือนตามปฏิทิน นับวันที่ 1 เมษายน ในปีนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่นับวันที่ 31 มีนาคม เป็นวันสิ้นปี และหลังปี 2483 เดือน ตามปฏิทินนับวันที่ 1 มกราคม เป็นวันปีใหม่ นับวันที่ 31 ธันวาคม เป็นวันสิ้นปี)