๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้เวลา 26/02/2017 03:36:22
mod_vvisit_counterวันนี้267
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3692
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้48572
mod_vvisit_counterเดือนนี้155448
ที่มาและที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ที่ตั้ง

1. สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
เป็นส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่ากอง ตั้งอยู่ที่กรมที่ดิน ถนนพระพิพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 มีหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน เป็นนายทะเบียน และเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ปฏิบัติงานธุรการ และการอื่น ตามที่คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการมอบหมาย จัดทำและรักษาทะเบียนช่างรังวัดเอกชนและสำนักงานช่างรังวัดเอกชน จดแจ้งคำสั่งของคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีไว้ในทะเบียน
2. คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ประกอบด้วย อธิบดีกรมที่ดินเป็นประธานกรรมการ นายช่างใหญ่กรมที่ดิน ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมแผนที่ทหาร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการและหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่

- กำหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้ที่จะเป็นช่างรังวัดเอกชน

- ออกใบอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชนและใบอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

- กำหนดมาตรฐานเครื่องมือที่จะใช้รังวัดของช่างรังวัดเอกชน

- ควบคุมสอดส่องความประพฤติและมรรยาทของช่างรังวัดเอกชน

- ห้ามทำการเป็นช่างฯ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน

- เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

- วางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน

3. สำนักงานช่างรังวัดเอกชน

ผู้ขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน อาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (.. 2535) กำหนดไว้ ดังนี้

1) จัดให้มีผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชน ในสังกัดจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

2) แสดงชื่อ คุณวุฒิ จำนวนของช่างรังวัดเอกชนไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานดังต่อไปนี้

3) มีกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือรังวัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับนายทะเบียน

(1) กล้องธิโอโดไลท์ สำนักงานละไม่น้อยกว่าสองกล้อง

(2) เทปวัดระยะไม่น้อยกว่าจำนวนช่างรังวัดที่อยู่ในสังกัด

ข้อควรทราบ

(1) สำนักงานช่างรังวัดเอกชนจะรับจ้างทำการรังวัดได้เฉพาะที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน และเฉพาะการรังวัดประเภทสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดินเท่านั้น

(2) สำนักงานช่างรังวัดเอกชนจะต้องดำเนินการ โดยมีผู้จัดการซึ่งเป็นช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้ทำการแทนสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

(3) เครื่องมือใช้รังวัดจะต้องเป็นเครื่องมือรังวัดที่ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองตามกฎหมาย รวมทั้งผ่านการตรวจสอบเครื่องมือ ตามที่คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกำหนด อย่างน้อยสองปีต่อครั้ง

(4) ที่ตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชนต้องตั้งตามสถานที่ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจัดตั้ง สำนักงานฯ จะย้ายต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ฝ่าฝืนมีความผิด และมีโทษตาม มาตรา 70

(5) ห้ามรับช่างรังวัดเอกชนที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ฝ่าฝืนมีความผิดและมีโทษตาม มาตรา 71

(6) ห้ามโอนงาน หรือมอบหมายงานรังวัด ให้สำนักงานช่างรังวัดเอกชนอื่นทำการแทน เว้นแต่ เป็นความประสงค์ของผู้ว่าจ้างและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน (มาตรา47) ฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง สำนักงานช่างรังวัดเอกชน ตามมาตรา 43(2)

4. ช่างรังวัดเอกชน

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 19 โดยมี หลักเกณฑ์สำคัญ คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในขณะนั้น (เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่มีสิทธิเป็นช่างรังวัดเอกชน) และอยู่ในหลักเกณฑ์ ตามระเบียบคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ว่าด้วยคุณวุฒิ คุณสมบัติ และพื้นความรู้ของช่างรังวัดเอกชนที่จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ จากคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ข้อควรทราบ

1) เมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นช่างรังวัดเอกชนแล้ว ต้องเข้าอยู่ในสังกัดสำนักงานช่างรังวัดเอกชนแห่งใดแห่งหนึ่งแล้ว จึงจะสามารถทำการรังวัด หรือตรวจสอบรับรองผลการรังวัดได้

2) ห้ามสังกัดสำนักงานช่างรังวัดเอกชนเกินหนึ่งแห่งในขณะเดียวกัน

3) ต้องปฏิบัติตามมรรยาทช่างรังวัดเอกชนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

4) โทษของการประพฤติผิดมรรยาท มี 3 ประการ คือ

(1) ภาคทัณฑ์

(2) ห้ามทำการเป็นช่างรังวัดเอกชน มีกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี

(3) เพิกถอนใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน

5. สิทธิทำการรังวัดที่ดิน

สำนักงานช่างรังวัดเอกชน มีสิทธิทำการรังวัดที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้เฉพาะที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เท่านั้น ช่างรังวัดเอกชนไม่มีสิทธิทำการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินและเป็นการรังวัดเพื่อ

สอบเขตที่ดิน

แบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง

รวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน

สำนักงานช่างรังวัดเอกชน มีสิทธิที่ทำการรังวัดที่ดินดังกล่าว ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน และประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่อง กำหนดท้องที่ที่ช่างรังวัดเอกชนทำการรังวัดได้

6 การทำสัญญาว่าจ้างช่างรังวัดเอกชน

ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินประสงค์ที่จะขอรังวัดที่ดินเพื่อการสอบเขต แบ่งแยกหรือรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน โดยให้ช่างรังวัดเอกชนเป็นผู้ทำการรังวัด ตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชนพ.. 2535 ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินยื่นคำขอรังวัดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินที่อยู่ในเขตอำนาจที่ตั้งที่ดินนั้นพร้อมทั้งระบุสำนักงานช่างรังวัดเอกชนที่จะให้ทำการรังวัดตามสัญญาว่าจ้างทำการรังวัดที่ดิน และผู้แทนสำนักงานช่างรังวัดเอกชน จะนำสัญญารับจ้างทำการ รังวัดที่ดินที่ทำกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มาแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และรับเอกสารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรายนั้น ยื่นคำขอรังวัดไว้ พร้อมสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการทำแผนที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปทำการรังวัดที่ดินตามวิธีการรังวัด ซึ่งกำหนดตามประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบเอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินที่ช่างรังวัดเอกชนส่งให้แล้ว ให้ถือว่าการรังวัดนั้น เป็นการรังวัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวล กฎหมายที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการรังวัดนั้นขึ้นอยู่กับ การตกลงราคากัน ระหว่างผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินกับสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

สัญญารับจ้างทำการรังวัดที่ดิน

(1) ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนกำหนดแบบไว้

(2) หากมีเงื่อนไขที่ให้รับผิดชอบแตกต่างไปจาก พระราชบัญญัติกำหนดเป็นโมฆะ เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะเห็นชอบเป็นหนังสือแล้ว

การยื่นคำขอรังวัด

(1) เจ้าของที่ดินที่มีโฉนด ยื่นคำขอที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่

(2) ระบุสำนักงานช่างรังวัดเอกชนที่จะให้ทำการรังวัด

(3) การขอเอกสารเกี่ยวกับการรังวัด สำนักงานช่างรังวัดเอกชน ต้องแสดงสัญญารับจ้างทำการรังวัดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อขอรับสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการรังวัด

วิธีการรังวัด

ให้นำวิธีการรังวัดซึ่งกำหนด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม