๑๑๔ ปีกรมที่ดิน ๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร (86190)
โทร. 0-7753-4002, 0-7753-4027
โทรสาร 0-7753-4002, 0-7753-4027
E - mail Address :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

หมู่ที่ 5 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอเมือง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โทร. 0-7753-4570
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-7753-4002
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-7753-4002
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-7753-4002
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน
โทร. 0-7753-4002
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
โทร. 0-7753-4002

สาขาย่อย