๏ปฟ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเ พิมพ์ อีเมล์

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย


พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

.บันทึกสำนักกฎหมาย ที่ มท ๐๕๐๕.๔/ว ๔๗๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

.บันทึกสำนักกฎหมาย ที่ มท ๐๕๐๕.๔/ว ๘๙๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

.สรุปสาระสำคัญกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาการเงินแก่การก่อการร้าย

.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

.กฎกระทรวงการกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. ๒๕๕๖

.กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖

๘.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและการดำเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

๙.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงการกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๐.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๑.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒)

๑๒.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)

๑๓.พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕)