๏ปฟ
รายชื่ออธิบดีกรมที่ดิน พิมพ์ อีเมล์

มิสเตอร์ดับบลิว เอ. เกรแฮม
พ.ศ. ๒๔๔๔ - ๒๔๔๖

พระหัตถสารศุภิกิจ (ภู่)
พ.ศ. ๒๔๔๖-๒๔๔๗

หลวงประมวลภูมิเทศ
(เฮง วิริยะศิริ)
พ.ศ. ๒๔๔๗ - ๒๔๕๒

พระยาบรมบาทบำรุง
(แย้ม แสง - ชูโต)
พ.ศ. ๒๔๕๒

นายอาร์. ดี. เครก
พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๖๓

มหาอำมาตย์เอก
พระยาลักษมัณสุพจน์
ธรรมาภิรตเทพสภาบดี
(อู๋ ไกรฤกษ์)
พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๖๗

มหาอำมาตย์ตรี
พระยาสุรเกษตรโศภณ
(เจือ ชูโต)
พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๗๕

หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์
รพีพัฒน์
พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๗๖

มหาอำมาตย์ตรี
พระยาอัชราชทรงสิริ
(แม้น อรุณลักษณ์)
พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๗๙

หลวงประเจิดอักษรลักษณ์
(สมโภช อัศวนนท์)
พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๑

หลวงเดชสหกรณ์
(ม.ล. เดช สนิทวงศ์)
พ.ศ. ๒๔๘๑


หลวงชำนาญนิติเกษตร
(อุทัย แสงมณี)
พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๔

พล.ท. พระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)
พ.ศ. ๒๔๘๔

พระผดุงทะเบียนกิจ
(หน ชูโต)
พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๙๒

พระนิติเกษตรสุนทร
(เชลง นิติเกษตรสุนทร)
พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๖

นายศักดิ์ ไทยวัฒน์
พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๔๙๙
และ พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๑๒

นายถวิล สุนทรศารทูล
พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๑

นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล
พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๗

นายโชติ เศวตรุนทร์
พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘

ร.ต.ท. ระดม มหาศรานนท์
พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๒

นายนิรุติ ไชยกุล
พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓

นายสนิท วิเศษโกสิน
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔

นายศิริ เกวลินสฤษดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๐

นายทวี ชูทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๓

นายอารีย์ วงศ์อารยะ
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔

นายผัน จันทรปาน
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖

นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗

นายปริญญา นาคฉัตรีย์
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๙

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔

นายประวิทย์ สีห์โสภณ
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕

นายจเด็จ อินสว่าง
พ.ศ.๒๕๔๕

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
พ.ศ.๒๕๔๕- ๒๕๔๘

ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์
พ.ศ.๒๕๔๘- ๒๕๔๙

นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ
พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕นายบุญเชิด คิดเห็น
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖


นายพินิจ หาญพาณิชย์
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗


นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
พ.ศ.๒๕๕๗


นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘


นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙


นายประทีป กีรติเรขา
พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน