๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้เวลา 26/02/2017 17:07:47
mod_vvisit_counterวันนี้2511
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3692
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้50816
mod_vvisit_counterเดือนนี้157692
ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พิมพ์ อีเมล์

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

* ตัวอย่างที่ (๑) การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือจากการรับให้ (ในเขตฯ) (บุคคลธรรมดา)
* ตัวอย่างที่ (๒) การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือจากการรับให้ (นอกเขตฯ)(บุคคลธรรมดา)
* ตัวอย่างที่ (๓) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจากมรดกหรือรับให้ (บุคคลธรรมดา)ตัวอย่างที่ (๑) การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือจากการรับให้ (ในเขตฯ) (บุคคลธรรมดา)

๑. ข้อมูล

๑.๑ จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๑ อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยรับให้เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ถือครองมา ๕ ปี วันนี้ได้ตกลงโอนในราคา ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ กรณีได้มาโดยทางมรดก หรือได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินได้

๑.๓ บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา

 

เงินได้สุทธิไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๕
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน
แต่ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๑๐
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน
แต่ไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๒๐
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน
แต่ไม่เกิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๓๐
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๓๗๒.วิธีการคำนวณ

๒.๑ ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้ (ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกำหนด)
หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๕๐ (๒,๐๐๐,๐๐๐ x ๕๐)
๑๐๐
เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๒ หารด้วยปีที่ถือครอง)
(๑,๐๐๐,๐๐๐)
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๓ คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ฯ)
๑๐๐,๐๐๐ x ๕ = ๕,๐๐๐
๑๐๐
๑๐๐,๐๐๐x ๑๐ = ๑๐,๐๐๐
๑๐๐
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.๕ ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม ๒.๔ คูณด้วยปีที่ถือครอง)
๑๕,๐๐๐x๕
เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

ตัวอย่างที่ (๒) การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือจากการรับให้ (นอกเขตฯ)(บุคคลธรรมดา)

๑. ข้อมูล
๑.๑ จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๑ อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยรับให้เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ถือครองมา ๕ ปี วันนี้ได้ตกลงโอน ในราคา ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ เฉพาะกรณีมรดกหรือได้รับให้โดยเสน่หา สำหรับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา หรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ให้คำนวณภาษีเฉพาะเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนที่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดปีภาษีนั้น

๑.๓ ได้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินได้

๑.๔ บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๕
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน
แต่ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๑
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน
แต่ไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๒๐
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน
แต่ไม่เกิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๓๐
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๓๗


๒. วิธีการคำนวณ

๒.๑ ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้ (ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกำหนด)
หักด้วยจำนวนเงินที่ได้รับยกเว้น
๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐
หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๕๐ (๑,๘๐๐,๐๐๐ x ๕๐)
๑๐๐

เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท

เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (๑,๘๐๐,๐๐๐ - ๙๐๐,๐๐๐) เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๒ หารด้วยปีที่ถือครอง)
(๙๐๐,๐๐๐)
เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๓ คูณด้วยอัตราภาษี)
๑๐๐,๐๐๐ x ๕ = ๕,๐๐๐
๑๐๐
๘๐,๐๐๐ x ๑๐ = ๘,๐๐๐
๑๐๐
เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท
๒.๕ ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม ๒.๔ คูณด้วยปีที่ถือครอง)
๑๓,๐๐๐x๕
เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท

ตัวอย่างที่ (๓) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจากมรดกหรือรับให้ (บุคคลธรรมดา)

๑. ข้อมูล
๑.๑ จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๑ อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยซื้อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ถือครองมา ๕ ปี วันนี้ได้ตกลงโอนในราคา ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ บัญชีอัตราการหักค่าใช้จ่ายเหมา เฉพาะในกรณีได้มาทางอื่นนอกจากมรดกหรือรับให้

 

จำนวนปีที่ถือครอง ร้อยละของเงินได้
๑ ปี ๙๒
๒ ปี ๘๔
๓ ปี ๗๗
๔ ปี ๗๑
๕ ปี ๖๕
๖ ปี ๖๐
๗ ปี ๕๕
๘ ปี ขึ้นไป ๕๐๑.๓ บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิไม่เกิน... ๑๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๕
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน
แต่ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๑๐
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน
แต่ไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๒๐
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน
แต่ไม่เกิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ร้อยละ ๓๐
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๓๗

๒. วิธีการคำนวณ

๒.๑ ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้(ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกำหนด)
หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๖๕ (๒,๐๐๐,๐๐๐ x ๖๕)
๑๐๐
เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๓๐๐,๐๐๐) เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๓ เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๒ หารด้วยปีที่ถือครอง)
(๗๐๐,๐๐๐)
เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๓ คูณด้วยอัตราภาษี)
๑๐๐,๐๐๐ x ๕ = ๕,๐๐๐
๑๐๐
๔๐,๐๐๐ x ๑๐ = ๔,๐๐๐
๑๐๐
เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท
๒.๕ ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม ๒.๔ คูณด้วยปีที่ถือครอง)
๙,๐๐๐x๕
เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท