๏ปฟ
กรมที่ดินช่วยเหลือบุตรข้าราชการในสังกัดซึ่งป่วยสมองพิการ 06/02/56 พิมพ์ อีเมล์


นายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน
มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบุตรข้าราชการกรมที่ดินซึ่งป่วยสมองพิการ
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
ณ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร