๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

*
ขณะนี้เวลา 25/05/2016 05:29:08
mod_vvisit_counterวันนี้385
mod_vvisit_counterเมื่อวาน11115
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้22833
mod_vvisit_counterเดือนนี้177804
เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด พิมพ์ อีเมล์

            ในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4)      พ.ศ.2551 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุด การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด พ.ศ.2523 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ.2554 ผู้ขอจะต้องนำหลักฐานต่างๆมายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ ดังนี้


            1.โฉนดที่ดิน

            2.แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้งของอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมแสดงเส้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะตามสภาพเป็นจริง มาตรา 1: 500 หรือ 1: 1000 หรือความเหมาะสม

            3. แผนผังแสดงรายละเอียดของอาคารชุดแต่ละชั้น โดยระบุความกว้าง ความยาว ความสูง และเนื้อที่ และ/หรือแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
            4. แผนผังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนบุคคล และ/หรือแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น
            5. แผนผังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง และ/หรือแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น
            6. รายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนบุคคล
            7. รายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลา

            8. หมายเลขประจำห้องชุดแต่ละห้องชุด 
            9. บัญชีแสดงอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางแต่ละห้องชุด (อช.5)
 
            10. คำรับรองของผู้ขอว่าอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นปราศจากภาระผูกพัน เว้นแต่การจำนองอาคารรวมกับที่ดิน 
            11.ร่างข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด 
            12. ใบอนุญาตให้ก่อสร้าง (อ.
1) หรือใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)
            13. ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) ในกรณีที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารใช้บังคับ
            14. หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ หรือตามกฎหมายว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร ในกรณีที่อาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตั้งอยู่ภายในเขตดังกล่าว
            15. หลักฐานความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการของเอกชน ซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องพักอาศัยตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ที่อยู่ในเขตท้องที่ ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งใช้วิธีแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุม อาคาร โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือกรณีโครงการที่อยู่นอกเขตท้องที่ซึ่งมีพระราชกฤษฎีการให้ใช้กฎหมายว่า ด้วยการควบคุมอาคาร ให้เสนอรายงาน ฯ ในขั้นขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดตามประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) 

            16. หลักฐานบุคคลผู้ยื่นคำขอ 
                  16.1
บุคคลธรรมดา ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หากเป็นกรณีมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นกระทำแทนให้แสดง ใบมอบอำนาจ รวมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของผู้รับมอบด้วย
                  16.2 นิติบุคคล

                  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

                  - หนังสือบริคณห์สนธิ
                  - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนที่นายทะเบียนพาณิชย์รับรองแล้วในปัจจุบัน
                  - รายงานการประชุมกรรมการบริษัท
                  - ใบทะเบียนการค้า
                  - การจดทะเบียนการค้ากับสรรพากร
                  - บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัท 
            17. ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
                  (1) ค่าคำขอ 20 บาท 
                  (2) ค่าจดทะเบียนอาคารชุด 2000 บาท 
                  (3) ค่าออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ห้องละ 200 บาท 
                  (4) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศรายละ 20 บาท 
                  (5) ค่าจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 2000 บาท 
                  (6) ค่าพยานได้แก่พยานคนละ 20 บาท


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2554