๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้เวลา 26/02/2017 17:05:46
mod_vvisit_counterวันนี้2504
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3692
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้50809
mod_vvisit_counterเดือนนี้157685
อำนาจหน้าที่ พิมพ์ อีเมล์

อำนาจหน้าที่
          กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ ดังนี้
            1)  ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน  กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
            2)  ดำเนินการด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน  กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
            3)  จัดทำและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง  รวมทั้งกำกับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดและดำเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและประมวลผล
            4)  พัฒนาระบบ  รูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดิน
            5)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม  หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

                                                                                                                                    ที่มา :กองการเจ้าหน้าที่