๏ปฟ
อำนาจหน้าที่ พิมพ์ อีเมล์

อำนาจหน้าที่
          กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ ดังนี้
            1)  ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน  กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
            2)  ดำเนินการด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน  กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน  กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
            3)  จัดทำและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง  รวมทั้งกำกับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดและดำเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและประมวลผล
            4)  พัฒนาระบบ  รูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดิน
            5)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม  หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

                                                                                                                                    ที่มา :กองการเจ้าหน้าที่