๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้เวลา 21/02/2017 17:02:53
mod_vvisit_counterวันนี้6524
mod_vvisit_counterเมื่อวาน8676
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้15200
mod_vvisit_counterเดือนนี้125886
ข้อมูลที่ดินสำหรับคนต่างด้าว พิมพ์ อีเมล์

การตรวจสอบและสอบสวนกรณีมีหตุสงสัยว่ามีการถือครองที่ดินไว้แทนคนต่างด้าว (ที่ มท 0515.2/ว 33668 ลว 16 พ.ย. 2552) Thai  

ขอความร่วมมือในการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม (ที่ มท 0515.2/ว 2865 ลว 2 ก.ย. 2552)

Thai  

มาตรการป้องกันการถือที่ดินแทนคนต่างด้าว (ที่มท 0515.2/ว 23613 ลว 21 ส.ค. 2552)

Thai  

การขอได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของรัฐบาลต่างประเทศ(สถานเอกอัครราชทูต) (ที่ มท 0515/ว 22539 ลว 25 ส.ค. 2551)

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น (ที่ มท 0515/ว 2227 ลว 21 ก.ค. 2551)

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น (ที่ มท 0515/ว 2430 ลว 21 ก.ค. 2549)

Thai

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ขอได้มาซึ่งที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด (ที่มท 0515/ว 19658 ลว 25 ก.ค.2551)

Thai

 

ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวและนิติบุคคล
ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว พ.ศ. 2547

Thai

 

ตั้งบริษัทจำกัดขึ้นรับโอนที่ดินไว้เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว

Thai

 

มาตรการบังคับและลงโทษในการถือที่ดินแทนคนต่างด้าว
Enforcement and Punishment Measures in Land Holding as an Agent for an Alien

Thai

English

สรุปการเช่าที่ดินของคนต่างด้าวเพื่อพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
Hire of Immovable Property for Commerce and Industry by Alien

Thai

English

การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว

The Acquisition of Land for Residential Purpose by Aliens

Thai

English

ตั้งบริษัทจำกัดขึ้นรับโอนที่ดินไว้เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว

Thai

 

การจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว

Thai

 

การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของคนสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา 93
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว

Thai

 

หลักฐานที่คนต่างด้าวและนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวต้องนำมาแสดงเพื่อขอได้มาซึ่งกรรมสิทธิในห้องชุด

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๒๐๑๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

Thai