๏ปฟ
โปรแกรมคำนวณภาษี - อากร พิมพ์ อีเมล์


โปรแกรม คำนวณภาษี - อากร

ข้อตกลง ก่อนดาวน์โหลดโปรแกรม

- เครื่องที่ใช้รันโปรแกรม ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป
- เครื่องที่ใช้รันโปรแกรม ต้องเป็นระบบปฏิบัติการแบบ 32 Bit
- กรมที่ดินขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบใดๆ ในความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใช้โปรแกรมนี้
- ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว ยอมรับและเข้าใจดีแล้ว
- เมื่อคลิกปุ่มยอมรับแล้ว โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ของท่านจะทำการโหลดหรือรันโปรแกรมทันที

ยอมรับ
      ไม่ยอมรับพัฒนาโปรแกรมโดย นายรังษี สุไลมาน นายช่างรังวัดชำนาญงาน


 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม