๏ปฟ
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ (52140)
โทร.0-5427-9012 โทรสาร 0-5427-9012

หมู่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอวังเหนือ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)
โทร. 0-5427-9012
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-5427-9012
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-5427-9012
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-5427-9012