๑๑๔ ปีกรมที่ดิน ๑๑๔ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ พิมพ์ อีเมล์

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (38000)
โทร. 0-4249-1277 โทรสาร 0-4249-2738

เลขที่ 340 ถนนศาลเจ้าแม่สองนาง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอศรีวิไล อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โทร. 0-4249-2737
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทร. 0-4249-1277
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
โทร. 0-4249-1616
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 0-4249-1277

สาขาย่อย