๏ปฟ
ภารกิจหลักของกรมที่ดิน พิมพ์ อีเมล์

 


 

ภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดิน

-การดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร
-ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
  • รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ
  • การรังวัดและทำแผนที่

-จัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน