๑๑๕ ปีกรมที่ดิน  ๑๑๕ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    "บริการด้วยจิตใจ ถูกต้องทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรม"

เมนูหลัก

หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
ถามตอบ
e-mail
อินทราเน็ต
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
โครงการในพระราชดำริ
โครงการ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมที่ดิน
คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน
สมุดเยี่ยมชม
รวม Link ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลที่ดิน
English language information
พระบรมราโชวาท
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมที่ดิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้เวลา 26/02/2017 03:28:02
mod_vvisit_counterวันนี้261
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3692
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้48566
mod_vvisit_counterเดือนนี้155442
ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล พิมพ์ อีเมล์

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผลงานตัวชี้วัด

“ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์ กรสู่ระดับบุคคล”

สำนักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือที่ นร 1201/1231 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 แจ้งว่าในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของกรมที่ดิน มีผลงานตามตัวชี้วัดที่ 20 “ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ บุคคล” มีความครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ และมีความโดดเด่น สมควรได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตัวชี้วัดดังกล่าว ก.พ.ร. กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ จึงขอความอนุเคราะห์ให้นำเอกสารข้อมูลผลการปฏิบัติเผยแพร่ในเว็บไซต์กรม ที่ดิน เพื่อให้ส่วนราชการและผู้สนใจได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามตัวอย่างที่ดี และสำนักงาน ก.พ.ร. จะขอสนับสนุนส่วนราชการโดยสร้างเว็บลิงค์ไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.อีกทางหนึ่งด้วย

เอกสารข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 20 ที่จะนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมที่ดิน ประกอบด้วย

(1) บทความระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน

(2) ประเด็นการประเมินผล

(3) แผนการดำเนินงาน

(4) แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

(5) ตัวอย่างแผนที่ยุทธศาสตร์ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน

(6) กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 20

(7) เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดย่อยในแต่ละมิติ

(8) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน (ตัวชี้วัดย่อยที่ 1)

(9) แบบกำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

(10) แบบสำรวจความพึงพอใจในการติดต่อประสานงานและการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน

(11) แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ระดับความรวดเร็วในการรายงานผลการปฏิบัติงาน, ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้, ร้อยละของพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง, ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมที่มีการคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน, ร้อยละของการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน)

(12) แบบรายงานการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 20 รอบ 12 เดือน ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน

(13) คำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ผู้ตรวจราชการกรม ฯลฯ

(14) ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตัวชี้วัดที่ 20 รอบ 12 เดือน ของสำนัก/กอง

(15) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 20 รอบ 12 เดือน

(16) ประกาศผลคะแนนการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ของแต่ละสำนัก/กองเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

กรมที่ดินหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและส่วนราชการใน การศึกษาและนำไปปรับใช้ สำหรับจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ต่อไป