๏ปฟ
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน พิมพ์ อีเมล์
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ


ตารางสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน

 ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ