๏ปฟ
โครงการรับรองคุณภาพการบริการจัดการข้อมูลที่ดินฯ พิมพ์ อีเมล์

โครงการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินของสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก และอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 1221/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองคุณภาพการบริหาจัดการข้อมูลที่ดิน ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

คำสั่งคณะกรรมการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและพิจารณาคัดเลือกสำนักงานที่ดินที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2551

คำสั่งคณะกรรมการับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ที่ 2/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและพิจารณาคัดเลือกสำนักงานที่ดินที่มคุณภาพในการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินที่ดิน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2551

หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0506/ว 17904 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง โครงการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก และอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน สำหรับ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร จังหวัด สาขา ส่วนแยก และอำเภอ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายข้อ เพื่อการประเมินรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0506/ว 25450 ลงวันที่ 19 กันยายน 2551 เรื่อง โครงการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร / จังหวัด / ส่วนแยก และอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ประกาศ กรมที่ดิน เรื่องการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ตามเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 กันยายน 2551

ประกาศ กรมที่ดิน เรื่องการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ตามเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551