๏ปฟ
เพลงมาร์ชกรมที่ดิน พิมพ์ อีเมล์

คำร้อง ปิยะ รณรื่น
ทำนอง กิตติ ศรีเปารยะ
เรียบเรียงเสียงประสาน วิจิตร จิตร์รังสรรค์
ขับร้อง สาโรจน์ จาละ
ถาวร อยู่สมบูรณ์
นภาพร พงศ์อัครวานิช
กฤษณา ทองถาวรวงษ์