ข่าวบรรจุ / แต่งตั้ง
ชื่อเรื่อง :
หนังสือกรมที่ดิน :
วันที่สั่ง :
ถึง
 
# หนังสือกรมที่ดิน เรื่อง
1 - หนังสือสั่งการ และคำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการ (ย้าย) และให้ช่วยราชการ/ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนายช่างรังวัด ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
2 - หนังสือสั่งการ และคำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการ (ย้าย) นายช่างรังวัด ระดับชำนาญงาน (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย ระดับ 6 เดิม) 
3 - ให้ไปรายงานตัวเพื่อเลือกสังกัดไปดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัดชำนาญงาน (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย ระดับ 6 เดิม) ตามที่สอบคัดเลือกได้ 
4 - ครม. อนุมัติการเพิ่มอัตรากาลังข้าราชการตั้งใหม่ของกรมที่ดิน จานวน 971 อัตรา 
5 - คำสั่งย้ายข้าราชการ นายชางรังวัด ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และหนังสือสั่งการฯ 
6 - แจ้งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 
7 - แผนการดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกรมที่ดิน ปีงบประมาณ 2559 
8 - คัดเลือกสตรี บุคคล และ หน่วยงานองค์กรดีเด่นฯ 
9 - มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับเรื่องของลูกจ้างชั่วคราว 
10 - เปลี่ยนชื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สำนักเลขานุการกรม) 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>
Display # ผลลัพธ์ 1 - 10 of 81