๏ปฟ
ข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประจำเดือน
เรื่อง กทม. (ราย) ภูมิภาค (ราย)
  การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน 16 48
  การจดทะเบียนอาคารชุด 15 19
ข้อมูลย้อนหลัง