ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์กรมที่ดิน
 

Intranet

เว็บไซต์กรมที่ดิน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
e-mail
ระบบจองห้องประชุม
หนังสือเวียน/คำสั่งกรมที่ดิน
ระเบียบคำสั่งกรมที่ดิน
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 2559
ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ
ที่ดินของรัฐกับภารกิจของกรมที่ดิน
ข่าวกองการเจ้าหน้าที่
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานการประชุมกรมที่ดิน
มติ/ข้อสั่งการ การประชุมกรมที่ดิน
รายงานการส่งข้อมูลทะเบียนที่ดิน ของสำนักงานที่ดิน
เข้าสู่ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
เข้าสู่ระบบจัดการร้องทุกข์
เข้าสู่ระบบจัดการถามตอบ

ค้นหาข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม-Intranet

ตั้งแต่ 7 เมย.53

กิจกรรมกรมที่ดิน

ข่าวสารภายในกรม

ข่าวหนังสือพิมพ์

    
รŠร—ยบยครฉยนยพร—รฉยนยทร•รจรƒร‘ยบยผร”ยดยชรยบยขรยงรŠร“ยนร‘ยกยงร’ยน
รŠร—ยบยครฉยนรƒร’ร‚ร…รร รร•ร‚ยดยกร’รƒยจรจร’ร‚ร ยงร”ยนร ยดร—รยนรƒร’ร‚ยบร˜ยคยคร…

ลิงค์ภายในกรมที่ดิน

ฐานข้อมูลรัฐ โปรแกรมบริหารงานช่าง ค้นหาข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ และระวางแผนที่ การบริการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภาพถ่ายเพื่อการตรวจสอบ ส.ค.1 ระบบให้บริการข้อมูลภาพแผนที่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมการคำนวณค่าธรรมเนียม ภาษี และอากรของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร โปรแกรมคำนวณรังวัดในสำนักงานที่ดิน รายงานผลการรังวัด ระบบนัดหมาย ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ เครือข่ายกรมที่ดิน จองพัสดุออนไลน์ กรมที่ดิน ระบบการจัดการสารสนเทศ MIS จ.สมุทรสาคร นัดจดทะเบียนล่วงหน้าทาง WebSite ชมรมแม่บ้านกรมที่ดิน rtkdol.wordpress.com 

ลิงค์เพื่อนบ้าน

Left direction
ฐานข้อมูลรัฐ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการจัดหางาน
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
โครงการศูนย์ราชการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ศูนย์ข้อมูลอวกาศสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
การบินไทย: กองขายภาคราชการและองค์กร
รายงานสรุปและฉบับสมบูรณ์ - แถลงผลงานของรัฐบาลรอบ 6 เดือน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คลังข่าวกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
เสียงปฏิรูปฉบับแม่น้ำ 5 สาย
วุฒิสภา
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รับฟังความเห็นด้านกฏหมายไทย - เปิดให้ประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็นด้านกฏหมาย ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านกฏหมาย รับฟังความคืดเห็นด้านกฏหมาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
Right direction