หน้าหลัก arrow ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมที่ดิน
แผนสร้างราชการใสสะอาดและป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน
กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน
ข้อบังคับกรมที่ดินว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมที่ดิน พ.ศ.2552
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
มาตรฐานความโปร่งใสฯ
ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
เครือข่ายกรมที่ดินใสสะอาด
เว็บไซต์น่าสนใจ
ค่านิยมของข้าราชการกรมที่ดิน (E-DNA)
เผยแพร่ข่าวสารภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแผนป้องกันการทุจริต ปี 2554
 
คุณมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในเว็บไชต์นี้มากน้อยเพียงใด
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน


มติ ครม.เกี่ยวกับการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พิมพ์ อีเมล์
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พิมพ์ อีเมล์
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน