ยืมเงินราชการ/เงินทดรองราชการ
สรุปบทความบำเหน็จบำนาญ พิมพ์ อีเมล์

บำเหน็จ-บำนาญ
หากสงสัยเกี่ยวกับ เรื่องบำเหน็จ-บำนาญ ให้ดูเอกสารประกอบการบรรยายซึ่ง เรียบเรียบโดย คุณจิตรา เหมือนต้นเทียน กรมบัญชีกลาง อ่านแล้วจะสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง เพราะเป็นการบรรยายเป็นแบบสรุปแต่เข้าใจได้ง่าย ดาวน์โหลด


 
การขอยืมเงินราชการหรือเงินทดรองราชการ พิมพ์ อีเมล์
การขอยืมเงินราชการ
 
การจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2553 (ปีเก่า) พิมพ์ อีเมล์
  • การจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2553
โอนครั้งที่ 1 โอนครั้งที่ 11 โอนครั้งที่ 21 โอนครั้งที่ 31 โอนครั้งที่ 41
โอนครั้งที่ 2 โอนครั้งที่ 12 โอนครั้งที่ 22 โอนครั้งที่ 32 โอนครั้งที่ 42
โอนครั้งที่ 3 โอนครั้งที่ 13 โอนครั้งที่ 23 โอนครั้งที่ 33 โอนครั้งที่ 43
โอนครั้งที่ 4 โอนครั้งที่ 14 โอนครั้งที่ 24 โอนครั้งที่ 34 โอนครั้งที่ 44
โอนครั้งที่ 5 โอนครั้งที่ 15 โอนครั้งที่ 25 โอนครั้งที่ 35 โอนครั้งที่ 45
โอนครั้งที่ 6 โอนครั้งที่ 16 โอนครั้งที่ 26 โอนครั้งที่ 36 โอนครั้งที่ 46
โอนครั้งที่ 7 โอนครั้งที่ 17 โอนครั้งที่ 27 โอนครั้งที่ 37 โอนครั้งที่ 47
โอนครั้งที่ 8 โอนครั้งที่ 18 โอนครั้งที่ 28 โอนครั้งที่ 38 โอนครั้งที่ 48
โอนครั้งที่ 9 โอนครั้งที่ 19 โอนครั้งที่ 29 โอนครั้งที่ 39 โอนครั้งที่ 49
โอนครั้งที่ 10 โอนครั้งที่ 20 โอนครั้งที่ 30 โอนครั้งที่ 40 โอนครั้งที่ 50

โอนครั้งที่ 51 โอนครั้งที่ 61 โอนครั้งที่ 71 โอนครั้งที่ 81 โอนครั้งที่ 91
โอนครั้งที่ 52 โอนครั้งที่ 62 โอนครั้งที่ 72 โอนครั้งที่ 82 โอนครั้งที่ 92
โอนครั้งที่ 53 โอนครั้งที่ 63 โอนครั้งที่ 73 โอนครั้งที่ 83 โอนครั้งที่93
โอนครั้งที่ 54 โอนครั้งที่ 64 โอนครั้งที่ 74 โอนครั้งที่ 84 โอนครั้งที่ 94
โอนครั้งที่ 55 โอนครั้งที่ 65 โอนครั้งที่ 75 โอนครั้งที่ 85 โอนครั้งที่ 95
โอนครั้งที่ 56 โอนครั้งที่ 66 โอนครั้งที่ 76 โอนครั้งที่ 86 โอนครั้งที่ 96
โอนครั้งที่ 57 โอนครั้งที่ 67 โอนครั้งที่ 77 โอนครั้งที่ 87 โอนครั้งที่ 97
โอนครั้งที่ 58 โอนครั้งที่ 68 โอนครั้งที่ 78 โอนครั้งที่ 88 โอนครั้งที่ 98
โอนครั้งที่ 59 โอนครั้งที่ 69 โอนครั้งที่ 79 โอนครั้งที่89 โอนครั้งที่ 99
โอนครั้งที่ 60 โอนครั้งที่ 70 โอนครั้งที่ 80 โอนครั้งที่ 90 โอนครั้งที่ 100

** โอนเงินกันปี 52 (ค่าพาหนะนักบริหารระดับสูง 17-19 กันยายน 2553)

**โอนเงินกันปี 52 (ค่าเดินทาง เกษียณอายุราชการเพิ่มเติม และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) New!

**โอนเงินกันปี 52 (เงินจูงใจ) ค่าวัสดุ New!


โอนครั้งที่ 101 โอนครั้งที่ 111 โอนครั้งที่ 121 โอนครั้งที่ 131 โอนครั้งที่ 141 New!
โอนครั้งที่ 102 โอนครั้งที่ 112 โอนครั้งที่ 122 โอนครั้งที่ 132 โอนครั้งที่ 142 New!
โอนครั้งที่ 103 โอนครั้งที่ 113 โอนครั้งที่ 123 โอนครั้งที่ 133 โอนครั้งที่ 143 New!
โอนครั้งที่ 104 โอนครั้งที่ 114 โอนครั้งที่ 124 โอนครั้งที่ 134 โอนครั้งที่144 New!
โอนครั้งที่ 105 โอนครั้งที่ 115 โอนครั้งที่ 125 โอนครั้งที่ 135 โอนครั้งที่145 New!
โอนครั้งที่ 106 โอนครั้งที่ 116 โอนครั้งที่ 126 โอนครั้งที่ 136  
โอนครั้งที่ 107 โอนครั้งที่ 117 โอนครั้งที่ 127 โอนครั้งที่ 137  
โอนครั้งที่ 108 โอนครั้งที่ 118 โอนครั้งที่ 128 โอนครั้งที่ 138  
โอนครั้งที่ 109 โอนครั้งที่ 119 โอนครั้งที่ 129 โอนครั้งที่ 139 New!  
โอนครั้งที่ 110 โอนครั้งที่ 120 โอนครั้งที่ 130 โอนครั้งที่ 140  
 
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2550-2557 พิมพ์ อีเมล์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. งบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557

3. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 (แยกตามผลผลิต/โครงการ)


ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 - 2556
1. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2550-2556
2. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 (แยกตามผลผลิต/โครงการ)
3. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 (แยกตามผลผลิต/โครงการ)
4. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 (แยกตามผลผลิต/โครงการ)
5. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2553 (แยกตามผลผลิต/โครงการ)
6. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2552 (แยกตามผลผลิต/โครงการ)
7. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2551 (แยกตามผลผลิต/โครงการ)
  

 
การจัดทำรายงานการเงินของส่วนราชการ พิมพ์ อีเมล์
การจัดทำรายงานการเงินของส่วนราชการ

รายงานประจำเดือน

รายงานประจำปี
รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 75