แบบฟอร์มต่างๆ


แบบฟอร์มกองคลัง พิมพ์ อีเมล์

แบบฟอร์ม

File PDF(Acrobat)
สัญญาค้ำประกัน (เงินบำนาญ) คลิกดาวน์โหลด
สัญญาค้ำประกัน บำนาญ (ค่ารักษาฯ) คลิกดาวน์โหลด
สัญญาการใช้เงินคืน (เงินบำนาญ) คลิกดาวน์โหลด
สัญญาการใช้เงินคืน บำนาญ (ค่ารักษาฯ) คลิกดาวน์โหลด
แบบรายงานการรับชำระเงินผ่านธนาคารเปิดเพียงธนาคารเดียว คลิกดาวน์โหลด
แบบรายงานการรับชำระเงินผ่านธนาคาร คลิกดาวน์โหลด
แบบการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (แบบ กง.1) และแบบการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (แบบ ขย.1) คลิกดาวน์โหลด
แบบตารางรายละเอียดค่าก่อสร้าง คลิกดาวน์โหลด
แบบรายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน คลิกดาวน์โหลด
แบบรายละเอียดแจ้งงวดงาน คลิกดาวน์โหลด
แบบติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลิ่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของส่วนภูมิภาค (ที่ มท 0503.5/ว 1100 ลว.14ม.ค.54) คลิกดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินบำเหน็จตกทอดเพื่อชำระหนี้/ส่งคืนคลัง คลิกดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม คลิกดาวน์โหลด
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(ข้าราชการ) คลิกดาวน์โหลด
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ(แบบ1) คลิกดาวน์โหลด
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ(แบบ2) คลิกดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร คลิกดาวน์โหลด
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131 (ต้นแบบ) คลิกดาวน์โหลด
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 (ส่วนกลาง) คลิกดาวน์โหลด
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 คลิกดาวน์โหลด
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2533

ข้อ 1 แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน
(แบบ กง.1)

ข้อ 2 แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552 กรณีมีหนี้ผูกพัน
(แบบ ขย.1)
คลิกดาวน์โหลด
คำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย คลิกดาวน์โหลด
คำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย คลิกดาวน์โหลด
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงธนาคาร/เลขที่บัญชีธนาคารเพื่อการเบิกจ่ายเงินฯ คลิกดาวน์โหลด
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7129) ต้นสังกัด คลิกดาวน์โหลด
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล ไปช่วย/ปฏิบัติราชการต่างสำนัก คลิกดาวน์โหลด
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินค่าการศึกษาของบุตร ไปช่วยปฏิบัติราชการต่างสำนัก คลิกดาวน์โหลด
แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิฝ่ายเดียว และตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (ค่ารักษาพยาบาล) คลิกดาวน์โหลด
แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิฝ่ายเดียว และตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (ค่าการศึกษาของบุตร) คลิกดาวน์โหลด
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คลิกดาวน์โหลด
แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน แบบ 6005 แบบ 6006 คลิกดาวน์โหลด
แบบการขอจัดสรรเงินค่าหลักเขต คลิกดาวน์โหลด
แบบการขอจัดสรรเงินค่าเช่าบ้าน คลิกดาวน์โหลด
แบบการขอจัดสรรเงินค่าสาธารณูปโภค คลิกดาวน์โหลด
แบบสัญญาการยืมเงิน
ใบมอบฉันทะ
แบบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ