ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
โครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างสำนัก
ผลการดำเนินงาน
วิสัยทัศน์ / ค่านิยม
หนังสือเวียน ระเบียบและคำสั่ง
ปัญหาและข้อพิจารณาเกี่ยวกับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
แนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๘ (ส.ค.๑)
การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๘
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวข้องกับสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
คู่มือการปฏิบัติงาน
สาระน่ารู้
การพัฒนาบุคลากร
หนังสือเวียน / ข้อสั่งการ
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ
แผนที่ตั้งสำนักฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

งานขีดเขตป่าไม้ถาวร พิมพ์ อีเมล์

(1) กำกับการตรวจสอบข้อมูลและการจัดทำแผนที่แนวเขตป่าไม้ และพื้นที่สงวนของรัฐประเภทอื่นที่กำหนดโดยกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี

(2) กำกับการจัดเตรียมและจัดสร้างระวางแผนที่ มาตราส่วน 1/4,000 สำหรับใช้ในการประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเรื่องการตรวจสอบ ถ่ายทอด และลงนามรับรองแนวเขตป่าไม้ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2531

(3) ดูแลเรื่องการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการอื่นในเรื่องการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ และที่ดินของรัฐที่กำหนดโดยกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี

(4) พิจารณาตอบข้อหารือ วางแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน ป่าไม้ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กำหนดโดยกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งการจัดทำคำชี้แจงคณะรัฐมนตรี และการจัดทำคำชี้แจงส่งศาล

(5) ควบคุมดูแลการจัดทำฐานข้อมูล ผลการดำเนินการในความรับผิดชอบประกอบด้วยข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ข้อมูลที่ดินของรัฐประเภทอื่น โดยจัดทำจากข้อมูลเอกสารให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล Digital สำหรับใช้ในการตรวจสอบประกอบการพิจารณาเรื่องการออกและการเพิกถอน แก้ไข หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและรองรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

(6) รวบรวมข้อมูลในการวางแผนเรื่องการตรวจสอบ ถ่ายทอดและรับรองแนวเขตป่าไม้ถาวร และเขตป่าสงวนแห่งชาติลงในระวางแผนที่ มาตราส่วน 1/4,000 ให้สอดคล้องกับงบประมาณและระยะเวลาในการใช้งานในแต่ ละปีงบประมาณ โดยตรวจสอบจากฐานข้อมูลการถ่ายทอดและลงนามรับรองแนวเขตป่าไม้ถาวรแต่ละจังหวัดทั้งในเรื่องการจัดสร้างและการสร้างระวางแผนที่ มาตราส่วน 1/4,000 กรณีการถ่ายทอดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประสานงานกับศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ในการกำหนดพื้นที่ที่มีความต้องการเพื่อนำมาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก่อนประสานงานแจ้งให้กรมป่าไม้วางแผนในการปฏิบัติงาน

(7) รับรองความถูกต้องของแนวเขตป่าไม้ถาวรในระวางแผนที่มาตราส่วน 1/4,000 ก่อนการจัดส่งให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบและรับรองแนวเขตป่าไม้ถาวร

(8) จัดเตรียมและจัดส่งระวางแผนที่ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองแนวเขตป่าไม้ถาวรให้ศูนย์อำนวยการเดิน สำรวจออกโฉนดที่ดิน และสำนักงานที่ดินจังหวัดใช้ในราชการ

(9) สรุปผลและจัดทำข้อมูลการดำเนินการของกรมพัฒนาที่ดินและกรมป่าไม้ในแต่ละปีงบประมาณ

(10) ทำหนังสือประสานงานจัดส่งระวางแผนที่ และหนังสือขอให้ตรวจสอบพื้นที่ความลาดชันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(12) ตรวจสอบข้อมูลสำเนาระวางแผนที่มาตราส่วน 1/4,000 ที่ผ่านการรับรองแนวเขตป่าไม้ถาวรจากกรมพัฒนาที่ดิน ให้ตรงกับข้อมูลที่มีการดำเนินการไว้ เพื่อรองรับการจัดทำข้อมูล Digital ในลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูล

(13) ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรในแผนที่จำแนกประเภทที่ดิน มาตราส่วน 1/50,000 กับมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติให้เป็นข้อมูลปัจจุบันรวมทั้งการตอบข้อหารือตามที่ศูนย์อำนวยการประสานงานขอทราบข้อมูล

 
ถัดไป >